Diplomski radovi

Georgina Pilarić, ??, diplomski rad, mentor ?, 1953.

Slavenka Ercegović, ??, diplomski rad, mentor ?, 1953.

Đuro Basler, Gradina na Ošanićima, diplomski rad, mentor ?, 1955.

Anđelka Despotović, Odjeća i obuća domorodaca na antiknim spomenicima rimske provincije Dalmacije, diplomski rad, mentor ?, 1956.

Jovan J. Martinović, Antički arheološki spomenici Boke Kotorske, diplomski rad, mentor ?, 1960.

Terezija Bäuerlein,  Antički sepulkralni portreti u Panoniji, diplomski rad, mentor ?, 1961.

Nenad Cambi, Rimsko-provincijalne fibule iz Splitskog arheološkog muzeja, diplomski rad, mentor ?, 1961.

Petar Selem, Egipatski kultovi i njihovi spomenici u rimskim provincijama Dalmaciji i Panonijama (južno od Drave), diplomski rad, mentor ?, 1962.

Enver Imamović,  Antički mozaik u Bosni i Hercegovini, diplomski rad, mentor ?, 1965.

Dubravka Sokač,  Antički spomenici Sirmiuma u Arheološkom muzeju u Zagrebu, diplomski rad, mentor ?, 1967.

Kornelija Minichreiter,  Antički spomenici Solina u Arheološkom muzeju u Zagrebu, diplomski rad, mentor ?, 1967.

Vesna Jurkić-Girardi, Portreti sa sepulkralnih spomenika Arheološkog muzeja Istre u Puli, diplomski rad, mentor ?, 1968.

Ana Krstić-Legović, Topografija i arhitektura antičkog Poreča, diplomski rad, mentor ?, 1968.

Vjera Zlatar, Antikne brončane statuete u Arheološkom muzeju u Splitu, diplomski rad, mentor Duje Rendić Miočević, 1969.

Vera Bitrakova, Antikni teatri Makedonije, diplomski rad, mentor ?, 196[?].

Kostadin Kepeski, Tipološke i stilske karakteristike nadgrobnih stela iz okolice Kavadaraca, diplomski rad, mentor ?, 196[?].

Ante Glavičić, Hrvatsko primorje u antikno doba, diplomski rad, mentor ?, 196[?].

Dragica Iveković, Ornamentika sepulkralnih spomenika u Panoniji i Dalmaciji, diplomski rad, mentor ?, 196[?].

Dunja Macarol,  Antički figuralni spomenici Sirmija predkršćanskog doba u zagrebačkom Arheološkom muzeju, diplomski rad, mentor ?, 196[?].

Tomo Janakievski,  Arheološka nalazišta na području Narodnog muzeja –Bitola, diplomski rad, mentor ?, 196[?].

Ljiljana Ciška, Starokršćanske bazilike na području današnje Bosne, diplomski rad, mentor ?, 1970.

Ružica Traživuk, Antički gospodarski kompleksi na istočnoj obali Jadrana, diplomski rad, mentor ?, 1971.

Egjlale Dobruna, Rimski period u Kosovu, diplomski rad, mentor ?, 1972.

Boris Prister, Rimska ladanjsko-gospodarska arhitektura na istočnoj obali Jadrana, diplomski rad, mentor ?, 1973.

Emilio Marin, Rimska sakralna arhitektura na istočnom Jadranu, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1973.

Lada Gudac, Arhitektura Ravenne u VI st. i veze s našim krajevima, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1973.

Marija Buzov, Antički mozaik u zapadnom Iliriku, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1973.

Vedrana Dragović, Kolonija Aequum: (s posebnim osvrtom na neke kamene figuralne prikaze iz Arheološke zbirke Franjevačkog samostana i Gradskog muzeja u Sinju), diplomski rad, mentor ?, 1974.

Sonja Jelić-Klicić, Sakralna ranokršćanska arhitektura na području pulskog agera, diplomski rad, mentor ?, 1975.

Višnja Roca, Tipologija i razvoj ranokršćanske sakralne arhitekture u Saloni, diplomski rad, mentor ?, 1975.

Dubravko Šimić, Srijemski spomenici iz Arheološkog muzeja u Zagrebu, diplomski rad, mentor ?, 1975.

Vladimir Kovačić, Utvrđene antičke palače na području Jugoslavije, diplomski rad, mentor ?, 1975.

Zlata Živković, Antička skulptura Murse, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1976.

Dragomir Rašković, Kult boga Mitre u Panoniji, spomenici i njegov utjecaj na kršćanstvo u II-III-IV stoljeću, diplomski rad, mentor ?, 1977.

Olivera Rokvić, Kult Mithrae i drugi orijentalni kultovi na području istočne Slavonije, diplomski rad, mentor ?, 1977.

Zdenko Burkovsky, Antička arhitektura u Slavoniji i Baranji, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1978.

Branka Migotti, Autohtoni elementi u kasnoantičkoj umjetničkoj baštini rimske provincije Dalmacije (s težištem na području ilirskog plemena Delmata), diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1978.

Blanka Kelčec, Antički spomenici Solina u Arheološkom muzeju u Zagrebu, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1979.

Fanica Pavešić, Tipologija sepulkralnih spomenika antičkog doba na šibenskom području, diplomski rad, mentor ?, 1978.

Rajka Makjanić, Antički kamenolomi na području Hrvatske, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1979.

Gjokë Gjokaj, Kultni spomenici s područja Mezije, diplomski rad, mentor ?, 1979.

Silvija Salajić, O frizu vile misterije u Pompejima, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1979.

Vesna Klikić, Ranokršćanski podni mozaici Poreča, Pule i Solina, diplomski rad, mentor ?, 1979.

Mirta Padovan, Spomenici ranokršćanske arhitekture u Istri i njihove karakteristike, diplomski rad, mentor ?, 1979.

Renata Dajević, Slavoluk Sergijevaca u Puli, diplomski rad, mentor ?, 1979.

Roman Kenk, Ilirski augzilijarni vojnici na Rajni, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 197[?].

Jasna Jeličić, Mozaici Salone 1. – 3. st. n.e., diplomski rad, mentor ?, 197[?].

Nikša Petrić, Starokršćanski spomenici dalmatinskih otoka od Salone do Epidaura, diplomski rad, mentor ?, 197[?].

Damir Zagotta, Liburnske stele, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1980.

Mario Jurišić, Hidroarheološka zbirka Vladimira Slivarića, diplomski rad, mentor Duje Rendić Miočević, 1981.

Ivana Znidarčić, Rimske fibule iz Arheološkog odjeljenja Zemaljskog muzeja BiH, diplomski rad, mentor Duje Rendić Miočević, 1981.

Katarina Horvat, Rimska kultna arhitektura na istočnoj obali Jadrana, diplomski rad, mentor Duje Rendić Miočević, 1981.

Klara Buršić, Rimski kapiteli Arheološkog muzeja Istre u Puli I. i II. stoljeća nove ere, diplomski rad, mentor ?, 1981.

Goran Jakovljević, Rimski nalazi u Bilogori, diplomski rad, mentor ?, 1981.

Mila Škarić, Starokršćanska i antička arhitektura na otoku Braču, diplomski rad, mentor ?, 1981.

Alka Domić, Gnathia vaze na Jadranu, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1982.

Jadranka Neralić, Tipologija etruščanskih sarkofaga s natpisom, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1983.

Živana Šparović, Antička stela i titulus na šibenskom području, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1983.

Ivica Krakić, Ranokršćanska likovna plastika na području Bosne i Hercegovine  (ljudski i životinjski lik), diplomski rad, mentor ?, 1983.

Maja Vlajnić, Dii militares u sitnoj brončanoj plastici iz zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu, diplomski rad, mentor ?, 1984.

Nada Mihalić, Razvoj kršćanske arhitekture u zapadnoj Istri, diplomski rad, mentor ?, 1984.

Tomislav Pavlović, Rimske kovnice na području Jugoslavije, diplomski rad, mentor ?, 1984.

Nada Kordić, Sitna orijentalna brončana plastika u Arheološkom muzeju u Zagrebu, diplomski rad, mentor ?, 1984.

Daim Iljazi, Rimski gradovi i naselja na području SR Makedonije, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1984.

Vesna Rapo, Kultni prikazi Silvana na području između rijeka Zrmanje i Neretve, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1985.

Vesna Nenadić, Antička Siscia, diplomski rad, Marin Zaninović, 1985.

Bajram Kushutani, Kult Jupitera i njegovi spomenici na području Dardanije, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1985.

Dinko Radić, Prilozi antičkoj topografiji otoka Visa, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1985.

Mladen Nadu, Spomenici antike istočne Slavonije (I-IV st), diplomski rad, mentor ?, 1986.

Marica Basar, Figuralni prikazi na japodskim kamenim urnama, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1986.

Vlasta Vujnić, Zaštitno iskopavanje na Vijencu narodnih heroja Slavonije u Osijeku, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1987.

Ljiljana Beg, Antička Andautonija, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1987.

Andrea Georgijević, Rimska kamena plastika u sjevernoj Hrvatskoj, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1987.

Mithat Selimi, Karakteristike antičkih nadgrobnih spomenika sa područja Peći, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1987.

Marita Baničević, Antika poluotoka Pelješca, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1988.

Marino Baldini, Arheološka istraživanja arhitekture VI st. na Poreštini, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1988.

Jasminka Šantalab, Rimske villae rusticae na području Istre, diplomski rad, mentor ?, 1988.

Izida Pavić, Ranokršćanski spomenici u našoj Panoniji, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1989.

Aleksandar Benažić, Oružje kao faktor uspona i pada Rimskog carstva, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1989.

Ljubica Miličić, Antika na području Dubrovnika, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1989.

Nevenka Trkmić, Antika na području Zagreba, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1989.

Ivana Petriš, Međimurje u antičko doba, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1989.

Koraljka Manojlović, Starokršćanske bazilike na području od Trogira do Stobreča, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1989.

Kristina Jurkić, Urbanizacija Pule od formiranja kolonije do razvijenog carstva, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1988.

Spomenka Jurić, Sisačka kultna metalna plastika u Arheološkom muzeju u Zagrebu, diplomski rad, mentor ?, 198[?].

Vladimir Majcen, Božanstva kapitolinske trijade u sitnoj metalnoj plastici na tlu Jugoslavije, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 198[?].

Snježana Bela, Starokršćanski spomenici u gornjem toku Vrbasa i Bosne, diplomski rad, mentor ?, 198[?].

Marino Visković, Gradska vrata u antičkoj Puli: u sistemu konstrukcija antičkih gradskih vrata na istočnom Jadranu, diplomski rad, mentor ?, 198[?].

Vesna Rališ, Votivni žrtvenici na području naše Pannonie, diplomski rad, mentor ?, 198[?].

Dobrila Valentić, Mitrin kult u rimskoj provinciji Dalmaciji, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1990.

Damir Dijaković, Aquae Balissae – Daruvar u antičko doba, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1991.

Hrvojka Kostelić, Egipatski kultovi u antičkoj Dalmaciji, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1991.

Darija Košuta, Antički arheološki spomenici na otoku Braču, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1991.

Edna Mikuličić, Rimska Tarsatika u ranoj antici, diplomski rad, Marin Zaninović, 1991.

Tajma Rismondo, Antička topografija splitskog poluotoka, diplomski rad, Marin Zaninović, 1991.

Dubravka Čerina, Ranokršćanske crkve na području Splitsko-makarske nadbiskupije, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1991.

Ljiljana Jelak, Antički kultovi u Istri, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1991.

Marko Frelih, Mansio Longatico: rimska cestna postaja v Logatcu, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1991.

Ivona Dabrović, Rano kršćanstvo na dubrovačkom području, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1991.

Astrid-Mirjana Majkić, Mit i istina o Argonautima na sjevernom Jadranu, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1992.

Zrinka Buljević, Dioklecijanov mauzolej u kontekstu poganstva i kršćanstva, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1992.

Sanja Jaman, Namjenska podjela ranokršćanskih crkava na obalnom pojasu Dalmacije, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1992.

Tatjana Radolović, Siscia, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1992.

Nina Šerman, Rimski nadgrobni spomenici (stele) na području grada Zagreba, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1993.

Sana Suljanović, Ranokršćanski umjetnički obrt s posebnim osvrtom na neke predmete s istočne obale Jadrana, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1994.

Andro Krstulović-Opara, Kasnoantičko razdoblje na poluotoku Pelješcu, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1994.

Berislav Schejbal, Aquae Balissae i njeno područje u antičko doba, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1994.

Sanja Puljar, Arheološki spomenici Raba s posebnim osvrtom na razdoblje antike, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1994.

Sandra Vuletić, Arheološki spomenici Pelješca, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1994.

Dimitra Dimitrakopolu, Crkva svetog Dimitrija u Thessaloniki i njena kultura, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1995.

Inga Raos, Pregled značenja simbola u kršćanstvu uporabljenih u katakombnom slikarstvu i oznakama u Rimu do Konstantinovog preokreta (313.) i usporedba sa značenjima istih simbola izvan kršćanstva, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1995.

Sandra Kandučar, Epidaur, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1995.

Mirjana Paušak, Počeci kršćanstva u Mursi, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1995.

Miroslava Topić, Rano kršćanstvo u salonitanskom ageru, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1995.

Mario Jareb, Šibensko područje u antici, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1995.

Koraljka Juričev, Villae rusticae Šibenika i okolice, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1996.

Nina Jecić, Ranokršćanska arhitektura u Istri, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1996.

Lucija Bjelokosić, Rano kršćanstvo na dubrovačkom području, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1996.

Maja Predovan, Antički Nin (Aenona), diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1997.

Dženi Los, Ranokršćanski lokaliteti u Hrvatskom primorju i na otocima, diplomski rad,  mentor ?, 1997.

Zora Radoš, Rimska plastika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Božanstva, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1997.

Mijo Prgomet, Slavonski Brod i Brodska Posavina u antici, diplomski rad, mentor ?, 1997.

Željko Stamatović, Antička Issa, diplomski rad, mentor Mirjana Sanader, 1998.

Joška-Tea Katunarić, Arheologija Palagruže: Palagruža – most preko Jadrana, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1998.

Tanja Borojević, Antički nalazi s područja Splita, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1998.

Iva Bačić, Grci i Rimljani na otoku Korčuli u doba antike, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1998.

Milda Tudor, Ranokršćanski nalazi na otoku Hvaru, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1998.

Karmen Šore-Nađvinski, Ranokršćanske crkve otoka Brača, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1999.

Vedran Bužančić, Salonitanski mučenici, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1999.

Svetlana Vlaisavljević, Japodski kameni spomenici, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 1999.

Martina Blečić, Rimska Tarsatika, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 1999.

Varina Jurica, Dubrovačko područje i njegovi spomenici u antici, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 1999.

Vesna Meštrić, Amfiteatri i gladijatorske igre, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 2000.

Gordana Janjić, Andautonija- rimski municipij, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 2000.

Anastazija Bušić, Pojava kršćanstva u Dioklecijanovoj palači, mentor Marin Zaninović, 2000.

Ivana Milošević, Tilurij: rimski vojni logor, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2000.

Aleksandra Bugar, Ranija rimska keramika s lokaliteta Sv. Križ – Sisak, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2000.

Tatjana Rosandić, Rimska Marsonija, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2000.

Ana Kordić, Keramika 3. i 4. stoljeća s lokaliteta Sv. Križ – Sisak, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2001.

Josip Tocilj, Brač u protoantičko doba, diplomski rad, mentor Marin Zaninović, 2001.

Ivan Šarić, Ranokršćanski sakralni objekti u Saloni, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2001.

Angela Babić, Antički nadgrobni spomenici iz Muzeja Cetinske krajine i Arheološke zbirke Franjevačkog samostana u Sinju, diplomski rad, mentor Mirjana Sanader, 2001.

Ana Đerek, Spomenici mitraizma na području rimske provincije Dalmacije, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2001.

Vedran Katavić, Pregled rimskog materijala izvan jugozapadnog dijela bedema antičke Siscije, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2001.

Tajana Pleše Blažeković, Pregled sakralne arhitekture petog i šestog stoljeća u sjevernoj Italiji, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2001.

Snježana Lozovina, Ranokršćanska sakralna arhitektura Trogira, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2002.

Ivan Knezović, Antička arheološka topografija Đakovštine, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2002.

Krešimir Raguž, Radovi francuskih arheologa u Hrvatskoj, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2002.

Maja Čubranić Ulaga, Otok Krk u antici, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2002.

Monika Bartolović, Katakombe, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2003.

Marija Dražančić, Mozaici u Raveni, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2003.

Biserka Juhar, Andautonia, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2003.

Hrvoje Manenica, Antički Zadar – grad i spomenici, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2003.

Saša Denegri, Amfiteatri u provincijama Rimskog carstva, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2003.

Aleksandra Paić, Eufrazijeva bazilika u Poreču, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2003.

Marko Sinobad, Antički kultovi Burnuma, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2003.

Marija Šiša-Vivek, Iovia Botivo, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2003.

Svjetlana Potkrajac, Kumranski rukopisi, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2003.

Hrvoje Livić, Prezentacija antičke provincijalne arheologije na Internetu, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2003.

Andra Hanček, Rimski car Dioklecijan, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2004.

Domagoj Kučiš, Upotreba fotogrametrije u podvodnoj arheologiji, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2004.

Petra Novinščak, Terra sigillata iz Sv. Martina na Muri, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2004.

Maja Miše, Arheološka topografija otoka Čiova, diplomski rad, mentor Mirjana Sanader, 2004.

Lada Mađor-Stančić, Aqua Iasae – Varaždinske Toplice, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2004.

Ivana Stanković, Daorsi, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2004.

Zrinka Ettinger-Starčić, Antička sidra  s posebnim osvrtom na nalaze iz hrvatskog podmorja, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2004.

Branimir Stojanović, Maslinarstvo i vinogradarstvo antičke Istre, diplomski rad, mentor Mirjana Sanader, 2004.

Emil Podrug, Neobjavljene rimske opeke i crjepovi s pečatima iz Muzeja Slavonije, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2004.

Tomislav Jerončić, Rimska pozlaćena stakla, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2005.

Janko Živković, Putovanja svetog Pavla, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2005.

Andrea Cukrov, Dvojne bazilike u priobalnom području rimske provincije Dalmacije, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2005.

Dino Demicheli, Natpisi stanovnika rimske Murse, diplomski rad, mentorica Marina Milićević-Bradač, 2005.

Hrvoje Vulić, 12 fibula s lokaliteta Plandište kod Cerića, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2006.

Krešimir Šimičić, Natpisi XI. legije na području rimske provincije Dalmacije, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2006.

Ivana Milat, Prikazi Silvana na području rimske provincije Dalmacije, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2006.

Igor Vukmanić, Masada, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2006.

Ivan Drnić, Rimski paljevinski grobovi i nekropole u hrvatskom dijelu rimske provincije Panonije, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2006.

Marijeta Babin, Amfore tipa Dressel 20 na istočnoj obali Jadrana, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2006.

Boris Babić, Antički Liburni, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2006.

Zvonimir Marinović, Firma svjetiljke s pečatom Fortis iz zbirke Muzeja Slavonije Osijek, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2007.

Vinko Madiraca, Rimskodobni brončani nalazi i fibule pronađeni prilikom zaštitnih arheoloških iskopavanja na nalazištu Stari Perkovci-sela, diplomski rad, mentorica Mirjana Sanader, 2008.

Marina Kovač, Izbor rimskih koštanih ukosnica iz fundusa Muzeja Slavonije u Osijeku, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2008.

Igor Mihajlović, Pomorstvo i pomorska trgovina na istočnoj obali Jadrana tijekom ranog carstva, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2008.

Martina Rončević, Nalazi lončarskih pečata na rimskoj keramici iz Caske na otoku Pagu, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2009.

Filip Novokmet, Rimska ekonomija u kasnoj Republici i ranom Carstvu, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2009.

Jelena Jovanović, Rimsko brončano posuđe iz Arheološkog muzeja u Splitu, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2009.

Tonka Matana, Kult boga Marsa na području Hrvatske, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2009.

Martina Miletić, Kasteli na Hadrijanovu zidu, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2009.

Miroslav Razum, Sakralna arhitektura na hrvatskom dijelu istočne obale Jadrana u razdoblju od 493. do kraja VI. st., diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2009.

Danijela Roksandić, Kasnoantičke nekropole u hrvatskom dijelu provincije Panonije, diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2009.

Pavle Dugonjić, Rodske amfore, mentorica Zrinka Šimić-Kanaet, 2012.

Tena Karavidović, Rimske keramičke svjetiljke iz istraživanja Trga Vladimira Nazora u Osijeku (ant. Mursa), diplomski rad, mentor Domagoj Tončinić, 2014.

Ivan Baričević, Rimska Marsunija, diplomski rad, mentor Vinka Bubić, 2015.

Aleksandra Erić, Ranokršćanske crkve unutar zidina Salone, diplomski rad, mentor Iva Kaić, 2015.

Valentina Šešuk, Mozaici episkopalnog kompleksa u Poreču, diplomski rad, mentor Mirjana Sanader, 2015.

>