JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MATIJA BRLEK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                       MATIJA BRLEK
Akademska godina upisa                2021./2022.
Datum obrane diplomskog rada:   26. 6. 2024. u 10h u F-2
Tema diplomskog rada:                  Mrežna analiza (eng. Network Analysis) vinkovačke kulture u međuriječju Save, Drave i Dunava

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Red. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, predsjednik povjerenstva
2. Izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, članica povjerenstva i komentorica
3. Doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, članica povjerenstva i mentorica