Jednopredmetni diplomski studij arheologije – antika

 

DIPLOMSKI STUDIJ ARHEOLOGIJE – ANTIČKA ARHEOLOGIJA
PRVA GODINA STUDIJA
1. semestar
1. Obavezni predmeti
Tomas, H. Egejska arheologija 0P+30S+0V 5 ECTS
Durman, A., Hincak, Z. Eksperimentalna arheologija 0P+30S+0V 5 ECTS
Milićević Bradač, M. Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 30P+0S+0V 5 ECTS
Demicheli, D. Latinski jezik za arheologe II 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M. Rimska klasična arheologija 30P+0S+0V 5 ECTS
Durman, A., Hincak, Z. Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji 30P+0S+0V 5 ECTS
2. Strani jezik – odabrati strani jezik
 Centar za strane jezike FFZG
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Milićević Bradač, M., Šimić Kanaet, Z. Grčka uporabna keramika 30P+0S+0V 5 ECTS
Tomas, H. Grčki jezik za arheologe II 30P+0S+0V 3 ECTS
Sanader, M., Matijević, V. Seminar iz provincijalne arheologije 1 0P+30S+0V 5 ECTS
Tončinić, D., Matijević, V. Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1 (stari naziv: Seminar iz ranokršćanske arheologije) 0P+30S+0V 5 ECTS
Terenska nastava 0P+0S+120V 5 ECTS
Sanader, M. Rim i njegove provincije (stari naziv: Uloga vojske u rimskom carstvu) 30P+0S+0V 5 ECTS
Milićević Bradač, M. Umjetnički obrt klasičnog razdoblja 30P+0S+0V 5 ECTS
2. Strani jezik – odabrati strani jezik
 Centar za strane jezike FFZG
DRUGA GODINA STUDIJA
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Sanader, M. Provincijalna arheologija 1 (stari naziv: Arheologija rimskih provincija) 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M. Ranokršćanska arheologija (stari naziv: Ikonografija ranokršćanskih mozaika i fresaka) 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M., Matijević, V. Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2 (stari naziv: Ranokršćanski sarkofazi) 0P+30S+0V 5 ECTS
Sanader, M., Šimić Kanaet, Z., Vukov, M. Rimska provincijalna keramika 30P+0S+0V 3 ECTS
Tončinić, D., Matijević, V. Seminar iz kasnoantičke arheologije 0P+30S+0V 5 ECTS
Tončinić, D., Matijević, V. Seminar iz provincijalne arheologije 2 0P+30S+0V 5 ECTS
2. Strani jezik struke – odabrati jedan strani jezik
 Centar za strane jezike FFZG
3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 2 ECTS boda
Demicheli, D. Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M., Kaić, I. Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M., Milićević Bradač, M., Kaić, I. Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 30P+0S+0V 5 ECTS
Težak-Gregl, T. Arheologija neolitika 0P+30S+0V 5 ECTS
Durman, A., Roksandić, D. Materijali i tehnologije u arheologiji 30P+0S+0V 3 ECTS
Hincak, Z. Biološke značajke populacije srednjovjekovne Europe 30P+0S+0V 3 ECTS
Jarak, M., Matijević, V. Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K. Germani u Panoniji 0P+30S+0V 5 ECTS
Potrebica, H. Istočni halštatski krug 30P+30S+0V 6 ECTS
Težak-Gregl, T. Arheologija eneolitika 0P+30S+0V 5 ECTS
Burić, M. Koncept neolitizacije – modeli prijelaza na poljoprivredu 30P+0S+0V 5 ECTS
Potrebica, H. Latenska kultura u Hrvatskoj 30P+30S+0V 6 ECTS
Karavanić, I. Litička analiza 30P+0S+0V 5 ECTS
Karavanić, I. Počeci simbolike i umjetnosti 30P+0S+0V 5 ECTS
Filipec, K. Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku 30P+0S+0V 3 ECTS
Jarak, M. Predromanička i ranoromanička arhitektura 30P+0S+0V 5 ECTS
Šlaus, M. Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima 30P+0S+0V 3 ECTS
Jarak, M. Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja 0P+30S+0V 5 ECTS
Jarak, M. Seminar iz srednjovjekovne arhitekture 0P+30S+0V 5 ECTS
Karavanić, I. Simbolika i umjetnost u paleolitiku 0P+30S+0V 5 ECTS
Filipec, K., Tkalčec, T. Srednjovjekovna keramika 0P+30S+0V 5 ECTS
Jarak, M. Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. 30P+0S+0V 5 ECTS
Filipec, K., Tkalčec, T. Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka 30P+0S+0V 5 ECTS
Potrebica, H., Mavrović Mokos, J. Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini 30P+0S+0V 4 ECTS
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Diplomski rad na studiju Arheologije 0P+0S+0V 30 ECTS