NOVI Jednopredmetni prijediplomski studij arheologije od ak. god. 2024./25.

Obaveze studenata tijekom studija od 1.-6. semestra – 180 ECTS

Studenti su dužni ispuniti obveze na obveznim kolegijima, koji iznose ukupno 74 ECTS bodova što uključuje i Završni ispit (Jezgra studija).
Studenti su dužni od 1. do 5. semestra odabrati četiri kolegija od ukupno 12 ECTS bodova iz ponude kolegija Izbornosti struke, dok su u 6. semestru dužni odabrati 14 ECTS bodova među kolegijima izbornosti struke i tako do kraja studija ostvariti 74 ECTS boda iz Izbornosti struke.
Studenti su u 1, 2, 3. i 4. semestru dužni ispuniti obveze na obveznim kolegijima iz niza Tjelesna i zdravstvena kultura 1-4.
Studenti su u 1. i 2. semestru dužni odabrati po jedan kolegij iz skupine kolegija stranih jezika za akademske potrebe po vlastitom izboru u ukupnom opterećenju od 4 ECTS boda (Jezične kompetencije).
Studenti su u 1, 2, 3, 4, 5. i 6. semestru dužni odabrati kolegije slobodne izbornosti u ukupnom opterećenju od 28 ECTS bodova iz ponude Filozofskog fakulteta u Zagrebu ili kolegije iz ponude drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

1. semestar

Obavezni kolegiji – 13 ECTS

Osnove arheologije

Osnove arheologije (90P/0S/0V, ECTS 7)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Ivor Karavanić, Izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav

Izvođač: Prof. dr. sc. Ivor Karavanić, Izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav

Opis: Cilj kolegija je upoznavanje s temeljnim načelima arheologije i osnovnim alatima za analizu i interpretaciju podataka iz prošlosti.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica 

Paleolitički lovci skupljači

Paleolitički lovci skupljači (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Nikola Vukosavljević

Opis: Upoznati studente s temeljnim spoznajama o biološkim i kulturnim prapočecima i razvoju čovjeka, načinima prilagodbe na okoliš, te korištenim strategijama preživljavanja u starijem kamenom dobu.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica 

Metodologija arheoloških istraživanja

Metodologija arheoloških istraživanja (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav

Opis: Upoznati studente s arheološkom terenskom metodologijom, procesom arheološkog istraživanja te načelima i procedurama dokumentiranja arheološkog nalazišta.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica 

Jezične kompetencije – 2 ECTS

Strani jezik za akademske potrebe 1 – 2 ECTS

Student je dužan upisati jedan od ponuđenih kolegija stranog jezika za akademske potrebe:

Engleski jezik za akademske potrebe 1 (0P/30S/0V, ECTS 2)

Francuski jezik za akademske potrebe 1 (0P/30S/0V, ECTS 2)

Njemački jezik za akademske potrebe 1 (0P/30S/0V, ECTS 2)

Ruski jezik za akademske potrebe 1 (0P/30S/0V, ECTS 2)

Španjolski jezik za akademske potrebe 1 (0P/30S/0V, ECTS 2)

Talijanski jezik za akademske potrebe 1 (0P/30S/0V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Predavači u Centru za strane jezike, engleski jezik: mr. sc. Ines Jelovčić, v. predavačica, mr. sc. Vivijana Radman, v. predavačica, Tina Miholjančan, v. predavačica, Petra Barbarić, v. predavačica, francuski jezik: Jasna Ćirić, v. predavačica, njemački jezik: dr. sc. Mirjana Šnjarić, v. predavačica, Azra Plićanić Mesić, v. predavačica, ruski jezik: dr.sc. Sanja Veršić, predavačica, španjolski jezik: Ana Matijević, v. predavačica, talijanski jezik: dr. sc. Arijela Fabrio, v. predavačica

Opis: Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica 

Tjelesna i zdravstvena kultura

Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (0P/0S/30V, ECTS 0)

Nositelj/izvođač: Svetlana Božić Fuštar, v. pred., Nikolina Skender, pred., Nenad Krošnjar, pred.

Opis:

1. učenje novih motoričkih znanja,
2. usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
3. sprečavanje procesa deterioracije ili preranog smanjivanja razina osobina i sposobnosti uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti,
4. osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena,
5. promicanje tjelovježbene i sportske kulture.

Informacije o predmetu (THETA):

Izbornost struke – 12 ECTS – odabrati četiri kolegija:

Antička mitologija i ikonografija

Antička mitologija i ikonografija (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Doc. dr. sc. Ana Pavlović

Opis: Cilj kolegija je da studenti steknu uvid u bogatstvo antičke mitologije, pročitaju i usvoje najvažnije mitološke priče i izvore na kojima su nastali, kako bi mogli samostalno prepoznavati ikonografiju na spomenicima i znanstveno pristupiti njezinoj analizi i interpretaciji.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Geologija i mineralogija za arheologe

Geologija i mineralogija za arheologe (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak Daris

Opis: Studenti se upoznaju s načelima, materijalima i metodama u geologiji. Upoznaju se s mineralima i stijenama različitog geološkog nastanka, njihovim značajkama i tradicionalnoj primjeni. Usvajaju principe stratigrafije i znanje o osnovnim geološkim strukturama, promatrajući reljef u geomorfološkom smislu, s naglaskom na riječna i obalna područja. Prikazuje se široki spektar kamena i minerala koje je čovjek upotrebljavao kroz različita vremena, kao građevni materijal, u izradi alata, žbuke i pigmenta, upotrebe gline i izradi keramike, do iskorištavanja ruda i proizvodnje metala, s kojim je zagospodario svijetom oko sebe. Studentima će kolegij omogućiti stjecanje temeljnih geoloških znanja, njihovu praktičnu primjenu, te samostalno prepoznavanje geološkog materijala u arheološkim nalazima i rješavanje situacija na terenu.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica 

Historijska geografija za arheologe

Historijska geografija za arheologe (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Opis: Cilj kolegija je razmatranje kulturnih i političkih promjena prostora današnje srednje i južne Europe te će u žarištu interesa biti Hrvatska u svome užem i širem geografskom okruženju. Cilj je razmatrati utjecaj političkih i kulturnih granica i graničnog prostora na razvoj određenog teritorija – također prije svega na arheološke kulture. Cilj je analizirati kulturni utjecaji i posljedice političkih organizacija, društava i država na razvoj pojedinih područja od suvremenog doba do starog vijeka.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica 

Svakodnevni život u rimskim provincijama* 

Svakodnevni život u rimskim provincijama* (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, Izv. prof. dr. sc. Iva Kaić, Doc. dr. sc. Vinka Matijević

Izvođač: Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, Izv. prof. dr. sc. Iva Kaić, Doc. dr. sc. Vinka Matijević

Opis: Cilj kolegija je na temelju predavanja usvojiti osnovna znanja o antičkoj svakodnevici u rimskim provincijama. Antička svakodnevica obuhvaća veliki spektar tema koje možemo razvrstati u nekoliko skupina: obiteljski život, zakoni, institucije, igre i zabava, zdravlje i higijena, obrazovanje, rad, gospodarstvo, infrastruktura, prehrana i stanovanje. Zato će, uz uvodno predavanje, u središtu ovog kolegija biti izbor od 14 tema. Sve teme bit će obilno potkrepljene postojećom arheološkom građom sa područja rimskih provincija i dovedene u vezu s pisanim izvorima.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica 

* Kolegij se izvodi naizmjenično svake druge godine

Svakodnevni život u srednjem vijeku

Svakodnevni život u srednjem vijeku (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Izvođač: Dr. sc. Jana Škrgulja, v. asistentica

Opis: Cilj je savladavanje osnovnih znanja o svakodnevnom životu u srednjovjekovnoj Europi, s naglaskom na prilike u Hrvatskoj u odnosu na ostale zemlje srednjovjekovne Europe. Pokretni nalazi posebno će se analizirati jer oni govore o životnom standardu i mogućim vezama sa svim životnim situacijama u kojima je djelovao srednjovjekovni čovjek u skladu s onodobnim mogućnostima i ograničenjima.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica 

Uvod u litičku analizu

Uvod u litičku analizu (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić

Opis: Razumijevanje procesa izrade kamenog oruđa i njegovog značenja u svakodnevnom životu ljudi u prapovijesti te promjene percepcije i značenja kamenoga oruđa tijekom povijesti.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica 

Slobodna izbornost – 3 ECTS

Izborni kolegiji iz fakultetske ponude

Odabrati 3 ECTS iz fakultetske ponude.

2. semestar

Obavezni kolegiji – 13 ECTS

Arheologija i povijest srednjega vijeka

Arheologija i povijest srednjega vijeka (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Opis: Cilj kolegija je ponuditi što potpuniju sliku temeljnih procesa povijesti i arheologije srednjega vijeka. Težište će se staviti na europski prostor unutar Rimskog Carstva i prostor s druge strane Limesa, na zbivanja u srednjoj i istočnoj Europi kao i na zbivanja na drugim područjima s kojeg su kretale seobe naroda. Studenti će se upoznati s osnovnim povijesnim i arheološkim izvorima te uputiti u hrvatsku povijest ranoga srednjega vijeka, razvoj države i društva te u povijest susjednih zemalja.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Neolitik i eneolitik Hrvatske u kontekstu središnje i jugoistočne Europe

Neolitik i eneolitik Hrvatske u kontekstu središnje i jugoistočne Europe (45P/0S/0V, ECTS 4)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Marcel Burić

Opis: Cilj kolegija je upoznavanje studenata sa pojmovima neolitika i eneolitika kao ključnih epoha tijekom kojih su udareni temelji života u civilizacijskim okvirima. Upoznat će ljudska društva od Bliskog Istoka do srednje Europe od ranog neolitika (8.000/6.500 god. pr. Kr.), tj. početka sedentarnog života, preko intenzivnih promjena u društvima i religioznosti koncem neolitika (5.300. god. pr. Kr.), osvita metalurgije te bakrenog doba kao razdoblja tehnoloških inovacija i klasnih različitosti.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Civilizacija starog vijeka

Civilizacija starog vijeka (30P/0S/0V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Doc. dr. sc. Ana Pavlović

Opis: Studenti dobivaju uvid u osnove povijesti i razvitka klasičnih civilizacija starog vijeka (grčke i rimske) s posebnim obzirom na zemljopisne, ekonomske i ekološke okolnosti njihova života. Težište je na razumijevanju glavnih obilježja grčke i rimske civilizacije, o različitim vrstama pisanih i materijalnih izvora kojima raspolažemo pri njihovu istraživanju te o doprinosu grčkorimske kulture za razumijevanje povijesti Europe i Sredozemlja

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Terenski rad – terenska nastava 1 

Terenski rad – terenska nastava 1 (0P/0S/75V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr.sc. Dino Demicheli, Doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin, Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, Prof. dr. sc. Ivor Karavanić, Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav, Doc. dr.sc. Janja Mavrović Mokos, Prof. dr. sc. Krešimir Filipec, Izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, Prof. dr. sc. Mirja Jarak, Izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, Izv. prof. dr.sc. Zdravka Hincak Daris, Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, Izv. prof. dr. sc. Nikola Vukosavljević

Suradnici: Martina Rončević, mag. archeol., Miroslav Vuković, mag. archeol.

Opis: Cilj terenske nastave je omogućiti studentu razumijevanje osnovnih načela arheološkog istraživanja kroz praktičan rad na arheološkom lokalitetu te ga usmjeriti na rješavanje i analiziranje problema iz arheološke prakse. Integriranjem terenske nastave na svim razinama studija studentima je omogućen postepeni razvoj kompetencija od početka do kraja obrazovanja.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Akademsko izražavanje – teme iz kamenog doba

Akademsko izražavanje – teme iz kamenog doba (0P/30S/0V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Nikola Vukosavljević, Izv. prof. dr. sc. Marcel Burić

Opis: Cilj kolegija je da studenti steknu vještine prikupljanja i analize podataka iz znanstvene i stručne literature te vještine korištenja rezultata takvih analiza u istraživanju određenih problema iz arheologije kamenog doba. Kroz čitanje, pisanje i prezentaciju akademskih tekstova studenti će savladavati stručne termine vezane uz arheologiju kamenog doba, kao i ispravno citiranje, sažimanje i parafraziranje tuđih navoda koristeći zadani citatni stil. Studenti će u okviru kolegija steći generičke akademske vještine neophodne za daljnje studiranje.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Jezične kompetencije – 2 ECTS

Strani jezik za akademske potrebe 2 – 2 ECTS

Student je dužan upisati isti strani jezik kao u 1. semestru

Engleski jezik za akademske potrebe 2 (0P/30S/0V, ECTS 2)

Francuski jezik za akademske potrebe 2 (0P/30S/0V, ECTS 2)

Njemački jezik za akademske potrebe 2 (0P/30S/0V, ECTS 2)

Ruski jezik za akademske potrebe 2 (0P/30S/0V, ECTS 2)

Španjolski jezik za akademske potrebe 2 (0P/30S/0V, ECTS 2)

Talijanski jezik za akademske potrebe 2 (0P/30S/0V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Predavači u Centru za strane jezike, engleski jezik: mr. sc. Ines Jelovčić, v. predavačica, mr. sc. Vivijana Radman, v. predavačica, Tina Miholjančan, v. predavačica, Petra Barbarić, v. predavačica, francuski jezik: Jasna Ćirić, v. predavačica, njemački jezik: dr. sc. Mirjana Šnjarić, v. predavačica, Azra Plićanić Mesić, v. predavačica, ruski jezik: dr.sc. Sanja Veršić, predavačica, španjolski jezik: Ana Matijević, v. predavačica, talijanski jezik: dr. sc. Arijela Fabrio, v. predavačica

Opis: Usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.

Informacije o predmetu (THETA): POVEZNICA THETA

Tjelesna i zdravstvena kultura

Tjelesna i zdravstvena kultura 2

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (0P/0S/30V, ECTS 0)

Nositelj/izvođač: Svetlana Božić Fuštar, v. pred., Nikolina Skender, pred., Nenad Krošnjar, pred.

Opis:

1. učenje novih motoričkih znanja,
2. usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
3. sprečavanje procesa deterioracije ili preranog smanjivanja razina osobina i sposobnosti uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti,
4. osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena,
5. promicanje tjelovježbene i sportske kulture.

Informacije o predmetu (THETA):

Izbornost struke – 12 ECTS – odabrati četiri kolegija:

Arheologija bioloških ostataka

Arheologija bioloških ostataka (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak Daris

Izvođač: Izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak Daris

Opis: Studenti će upoznati uzajamno djelovanje biologije u širem smislu; biljaka, životinja i čovjeka u koje vrijeme. Dat je poseban naglasak na promjene koje je takvo djelovanje donijelo ljudskoj vrsti. Dobiti će uvid u načine iščitavanja aktivnosti, prehrane i bolesti iz tragova na životinjskim i ljudskim kostima, te nove mogućnosti koje pruža arheobotanika, arheogenetika i geokemijske analize, upotpunjujući sliku predstavljenu osnovnim arheološkim nalazima.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Arheologija i mediji

Arheologija i mediji (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Doc. dr. sc. Ana Pavlović

Opis: Kako bi bili budući arheolozi bili sposobni samostalno evaluirati pojavnost određenog arheološkog materijala i njegovu medijsku prezentaciju, potrebno ih je kroz kolegij „Arheologija i mediji“ upoznati sa svim aspektima medijske prezentacije i analize arheološkog materijala. Analizira se način na koji se arheologija predstavlja u raznim medijima (film, televizija, novine, beletristika, društvene mreže…). Proučava se povijest arheologije i arheoloških metoda i načini na koji su se formirali pojedini stereotipi o arheologiji u popratnim medijima. Kroz kolegij studenti će naučiti i kako medijski uspješno prezentirati arheološka otkrića, te se upoznati s metodama koje će im koristiti pri susretu s medijima u ovoj profesiji. Cilj kolegija je pobuđivanje kritičke svijesti budućih arheologa u odnosu prema raznovrsnom svijetu medija koji ih danas okružuje.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Jadranski otoci u srednjem vijeku

Jadranski otoci u srednjem vijeku (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Mirja Jarak

Opis: Upoznati značenje istočnojadranskih otoka u srednjem vijeku putem izlaganja posebno istaknutih tema vezanih uz pojedine otoke i otočne skupine. S aspekta spomeničke baštine vidljive su razlike u većoj ili manjoj zastupljenosti određenih tipova spomenika i arheološke građe. To je povezano s položajem otoka u odnosu na obalni prostor i objašnjava se uzajamnim vezama između otoka i obalnih središta, što osobito dolazi do izražaja u pogledu razvoja srednjovjekovne arhitekture i skulpture.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Pregled europskog mezolitika

Pregled europskog mezolitika (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Nikola Vukosavljević

Opis: Usvajanje znanja i razumijevanja o posljednjim lovcima skupljačima i njihovoj prilagodbi u promijenjenom i dinamičnom okolišu postglacijala.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

O rimskoj hrani i piću*

O rimskoj hrani i piću* (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić

Izvođač: Doc. dr. sc. Mirna Cvetko

Opis: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s prehrambenim navikama rimskodobnog stanovništva. Studenti će se kroz arheološke nalaze i antičke izvore upoznati s antičkom kuhinjom, namirnicama, receptima i načinima pripreme hrane. Sve teme bit će potkrijepljene arheološkom građom s područja provincija Dalmacije i Panonije te X. italske regije i dovedene u vezu s pisanim izvorima. Kolegij će završiti praktičnom pripremom rimske hrane po receptima iz antičkih izvora.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica 

* Kolegij se izvodi naizmjenično svake druge godine

Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike

Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Doc. dr. sc. Ana Pavlović

Opis: Cilj kolegija je prikazati osnove tipologije i kronologije grčkog i rimskog sitnog pokretnog materijala te objasniti tehnike izrade i obrade te ukrašavanja pojedinog sitnog materijala, kao i funkciju istog. Studenti će moći smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst civilizacije koja je proizvela i koristila konkretan materijal; kritički se osvrnuti na kronološki i tipološki položaj određene građe unutar postojećih kronologija i tipologija, te argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenoga znanja.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Slobodna izbornost – 3 ECTS

Izborni kolegiji iz fakultetske ponude

Odabrati 3 ECTS iz fakultetske ponude.

3. semestar

Obavezni kolegiji – 12 ECTS

Akademsko izražavanje – teme iz brončanog i željeznog doba

Akademsko izražavanje – teme iz brončanog i željeznog doba (0P/30S/0V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica

Izvođač: Doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos

Opis: Steći će vještine prikupljanja i analize podataka iz znanstvene i stručne literature te vještine korištenja rezultata takvih analiza u istraživanju određenih problema iz razdoblja brončanog i željeznog doba. Kroz čitanje, pisanje i prezentaciju akademskih tekstova studenti će savladavati stručne termine vezane uz arheologiju brončanog i željeznog doba, kao i ispravno citiranje, sažimanje i parafraziranje tuđih navoda koristeći različite citatne stilove. Studenti će u okviru kolegija steći generičke akademske vještine neophodne za daljnje studiranje.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Osnove arheometrije

Osnove arheometrije (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak Daris

Opis: Omogućiti studentima uvid u temeljne principe interdisciplinarnih metoda i široki spektar analiza kojima prirodne znanosti mogu pomoći arheologiji u što egzaktnijim zaključcima rekonstrukcije ljudske prošlosti. Interdisciplinarnost je sastavni dio arheološke misli, bez koje danas nije moguće zamisliti provedbu, interpretaciju ili prezentaciju arheološkog lokaliteta. Cilj kolegija je upoznati studente sa osnovnim principima prirodnih znanosti kako bi stečena znanja mogli integrirati u druga znanstvena područja s kojima arheologija blisko surađuje.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Brončano i željezno doba Hrvatske u kontekstu središnje i jugoistočne Europe

Brončano i željezno doba Hrvatske u kontekstu središnje i jugoistočne Europe (45P/0S/0V, ECTS 4)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica

Izvođač: Doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos

Opis: Upoznati studente s temeljnim spoznajama o brončanom i željeznom dobu, kronologijom brončanog i željeznog doba Hrvatske u okviru središnje i jugoistočne Europe, materijalnom kulturom brončanodobnih i željeznodobnih grupa na prostoru Hrvatske te prepoznavanje osnovnih karakteristika pojedinih kulturnih pojava.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Osnove egejske arheologije

Osnove egejske arheologije (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Helena Tomas

Opis: Egejska arheologija proučava brončanodobne civilizacije na Egejskome moru, poimence kikladsku, minojsku i mikensku civilizaciju. Kako su predstavnici tih triju civilizacija trgovali s područjem istočnoga Sredozemlja te tako izmjenjivali i kulturne tekovine, unutar ovoga kolegija pružen je osvrt i na ostale brončanodobne civilizacije ovoga područja: ciparsku, levantsku, hetitsku i egipatsku. Kolegij bi studentima trebao dati osnovne pojmove i metode ovog područja arheologije kao i temeljne znanstvene postavke za proučavanje egejskih civilizacija.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Tjelesna i zdravstvena kultura

Tjelesna i zdravstvena kultura 3

Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (0P/0S/30V, ECTS 0)

Nositelj/izvođač: Svetlana Božić Fuštar, v. pred., Nikolina Skender, pred., Nenad Krošnjar, pred.

Opis:

1. učenje novih motoričkih znanja,
2. usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
3. sprečavanje procesa deterioracije ili preranog smanjivanja razina osobina i sposobnosti uslijed nedostatne tjelesne
aktivnosti,
4. osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog
vremena,
5. promicanje tjelovježbene i sportske kulture,
6. pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.

Informacije o predmetu (THETA):

Izbornost struke – 12 ECTS – odabrati četiri kolegija:

Bizantsko graditeljstvo na istočnom Jadranu 

Bizantsko graditeljstvo na istočnom Jadranu (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Mirja Jarak

Izvođač: Petra Jeršek, mag. acheol., asistentica

Opis: Kolegij ima za cilj upoznati studente s bizantskim profanim i crkvenim graditeljstvom na području istočnog Jadrana, od Kvarnera do južne Dalmacije. Tematizirat će se plovidbene rute i njihova važnost u razdoblju kasne antike i ranog srednjeg vijeka te karakteristike samih utvrda u sklopu kojih, ili u njihovoj blizini se nekada javlja sakralna arhitektura. Naglaskom na recentnim arheološkim istraživanjima i njihovim rezultatima omogućuje se bolje sagledavanje ovih vrijednih spomenika, njihove unutarnje strukture kao i tipologije crkvenih objekata u okviru utvrda. Razmatrat će se i pitanje datiranja ovih utvrda te mogućnost njihova kontinuiteta u ranom srednjem vijeku. Osim utvrda, važan segment bizantskog graditeljstva na istočnojadranskoj obali predstavlja i arhitektonski tip „quincunx“, a kroz primjere crkvi studenti će steći vještine prepoznavanja osnovnih konstruktivnih elemenata ovog široko rasprostranjenog tipa bizantskog crkvenog graditeljstva.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Čovjek i okoliš u antici

Čovjek i okoliš u antici (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli

Izvođač: Dr. sc. Josip Parat, v. asistent

Opis: Pružiti uvid u temeljne značajke čovjekova prirodnog okoliša u grčkoj i rimskoj antici na prostoru Sredozemlja. Temeljem arheološke građe i pisanih podataka na konkretnim primjerima predstaviti najučestalije antropogene zahvate. Uputiti na njihov utjecaj na okoliš i na život ljudi u antici. Oblikovati predodžbu o čovjekovoj prilagodbi u danim prirodnim okolnostima. Upoznati polaznike s recentnim tumačenjima obrađenih problema.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Epigrafika

Epigrafika (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli

Opis: Usvajanje znanja o antičkoj epigrafici i primjena znanja iz epigrafike u antičkoj arheologiji.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Metodologija obrade keramičke građe

Metodologija obrade keramičke građe (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav

Opis: Cilj je upoznati studente s različitim suvremenim teorijskim i metodološkim konceptima obrade, analize i interpretacije keramičkog materijala. Tijekom kolegija studenti će usvojiti osnovne principe klasifikacije keramičkog skupa nalaza, moći će odabrati primjerenu metodologiju obrade te arheometrijske i statističke analize potrebne za interpretaciju.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Rimski pokretni nalazi antičkog Ilirika

Rimski pokretni nalazi antičkog Ilirika (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić

Izvođač: Izv. prof. dr. sc. Iva Kaić, Doc. dr. sc. Vinka Matijević

Opis: Cilj kolegija je upoznati studente s raznovrsnim rimsko-provincijalnim pokretnim arheološkim materijalom koji se pronalazi u sklopu arheoloških istraživanja na lokalitetima antičkog Ilirika, odnosno na području južne Panonije, Dalmacije i Istre. Tijekom kolegija studenti će se upoznati s različitim vrstama pokretnih nalaza koji su mogli biti izrađeni od kamena, gline, metala, stakla, dragog kamena i kosti. Uz pomoć primjera iz relevantne literature o određenoj vrsti materijala studenti će usvojiti osnovna znanja o tipologiji i kronologiji pokretnih nalaza te će moći samostalno klasificirati i analizirati pokretne rimsko-provincijalne predmete koristeći prikladnu metodologiju.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Uvod u GIS sustav kartiranja

Uvod u GIS sustav kartiranja (15P/0S/30V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav

Izvođač: Miroslav Vuković, mag. archeol.

Opis: Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama rada u GIS sustavu kroz praktični rad u QGIS programu te s razvojem i primjenom GIS sustava u arheologiji. Primjena GIS sustava u arheologiji izmijenila je način na koji se prikupljaju, obrađuju i interpretiraju podaci o arheološkim lokalitetima. Kroz predavanja polaznici će biti upoznati s razvojem i povijesti istraživanja u arheologiji uz pomoć GIS sustava. Primarni fokus kolegija je na kartiranju arheoloških lokaliteta, dok će kroz teoretski dio polaznici biti upoznati i s drugim primjenama GIS-a, poput izrade distribucijskih karata i obrade prostornih podataka s LiDAR-skih snimanja.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Slobodna izbornost – 6 ECTS

Izborni kolegiji iz fakultetske ponude

Odabrati izborne kolegije iz fakultetske ponude.

Crtanje pokretnih arheoloških nalaza

Crtanje pokretnih arheoloških nalaza (0P/0S/30V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav

Izvođač: Martina Rončević, mag. archeol.

Opis: Upoznavanje s osnovama dokumentiranja pokretnog arheološkog materijala. Prepoznavanje glavnih elemenata osnovnog arheološkog crteža. Razlikovanje, orijentiranje i mjerenjem precizno prenošenje karakterističnih detalja pojedinog arheološkog predmeta. Crtanje kamenih, keramičkih i metalnih arheoloških nalaza. Korištenje mogućnosti djelomične i potpune rekonstrukcije u arheološkom crtežu.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Instrumentarij brončanog i željeznog doba

Instrumentarij brončanog i željeznog doba (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica

Izvođač: Doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, Julia Katarina Fileš Kramberger, mag. archeo., asistentica

Opis: Cilj ovoga kolegija je na temelju predavanja usvojiti osnovna znanja o tipologiji različitih elemenata muške i ženske nošnje iz razdoblja brončanog i željeznog doba na prostoru koje danas zauzima naša zemlja. Sve tipološke sheme bit će povezane s odgovarajućom kronologijom i distribucijom kako bi studenti mogli temeljem prepoznavanja pojedinih predmeta odrediti prostornu i vremensku pripadnost cjeline kojoj ti predmeti pripadaju. Posebna pažnja bit će posvećena funkcionalnoj ulozi s jedne strane i vrijednosti pojedinih artefakata kao odrednica identiteta u protopovijesnom društvu.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Srednjovjekovni bestijarij*

Srednjovjekovni bestijarij* (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Mirja Jarak

Izvođač: Nasl. doc. dr. sc. Ivana Škiljan

Opis: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovama srednjovjekovnog simbolizma i ikonografije i interpretacija arheološke građe kroz komparativne analize povijesno-umjetničkih, povijesnih i literarnih izvora.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica 

* Kolegij se izvodi naizmjenično svake druge godine

4. semestar

Obavezni kolegiji – 12 ECTS

Arheološki praktikum – obrada antičke građe

Arheološki praktikum – obrada antičke građe (0P/0S/60V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Doc. dr. sc. Vinka Matijević, Izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli, Doc. dr. sc. Ana Pavlović, Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić

Izvođač: Doc. dr. sc. Mirna Cvetko, Doc. dr. sc. Domagoj Bužanić, Dr. sc. Josip Parat, v. asistent

Opis: Cilj kolegija je na temelju praktičnog rada usvojiti metodologiju obrade, analize i interpretacije antičkog arheološkog materijala. Tijekom kolegija studenti će raditi na obradi različitih vrsta pokretnih arheoloških nalaza (keramika, metal, novac, staklo, kost, kamen) iz vremena antike.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku

Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Doc. dr. sc. Iva Kaić

Opis: Cilj kolegija je usvajanje znanja o početku i razvoju grčke kolonizacije na Istočnoj jadranskoj obali, o autohtonim zajednicama na području Ilirika te o rimskom osvajanju prostora Ilirika, kao i o materijalnoj ostavštini i duhovnoj kulturi Grka i Rimljana u Hrvatskoj.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Arheološki praktikum – obrada prapovijesne građe

Arheološki praktikum – obrada prapovijesne građe (0P/0S/60V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav

Opis: Kroz praktični rad upoznati studente s metodologijom obrade, analize i interpretacije keramičkih i litičkih arheoloških nalaza.
Tijekom kolegija obrađivat će se materijal s različitih arheoloških lokaliteta kroz sva prapovijesna razdoblja.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Osnove klasične arheologije

Osnove klasične arheologije (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli

Opis: Prikazati i objasniti temeljna područja klasične arheologije; objasniti temeljne pojmove i metode klasične arheologije; pokazati osnovne spoznaje koje su do danas stvorene u toj grani arheologije.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Terenski rad – terenska nastava 2

Terenski rad – terenska nastava 2 (0P/0S/75V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr.sc. Dino Demicheli, Doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin, Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, Prof. dr. sc. Ivor Karavanić, Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav, Doc. dr.sc. Janja Mavrović Mokos, Prof. dr. sc. Krešimir Filipec, Izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, Prof. dr. sc. Mirja Jarak, Izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, Izv. prof. dr.sc. Zdravka Hincak Daris, Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, Izv. prof. dr. sc. Nikola Vukosavljević

Suradnici: Martina Rončević, mag. archeol., Miroslav Vuković, mag. archeol.

Opis: Cilj terenske nastave je omogućiti studentu da samostalno, uz voditelja, sudjeluje u organizaciji, pripremi i provođenju arheološkog istraživanja. Studenti će tijekom terenske nastave ovladati samostalnom izradom arheološke terenske dokumentacije koristeći osnovna načela i principe struke.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Tjelesna i zdravstvena kultura

Tjelesna i zdravstvena kultura 4

Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (0P/0S/30V, ECTS 0)

Nositelj/izvođač: Svetlana Božić Fuštar, v. pred., Nikolina Skender, pred., Nenad Krošnjar, pred.

Opis:

1. učenje novih motoričkih znanja,
2. usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
3. sprečavanje procesa deterioracije ili preranog smanjivanja razina osobina i sposobnosti uslijed nedostatne tjelesne
aktivnosti,
4. osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog
vremena,
5. promicanje tjelovježbene i sportske kulture,
6. pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.

Informacije o predmetu (THETA):

Izbornost struke – 12 ECTS – odabrati četiri kolegija:

Antička numizmatika

Antička numizmatika (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Doc. dr. sc. Ana Pavlović

Opis: Prikazati i protumačiti povijest razvitka novca i numizmatike, s posebnim osvrtom na antičku numizmatiku. Kolegij će dati pregled razvitka novčarstva od pojave prvog novca u maloj Aziji i njegova širenja po Sredozemlju do ranog srednjeg vijeka, zaključno s ranim Bizantom kroz tipologiju i kronologiju antičkog novca.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Arheologija krajolika – ambijenti, naselja i komunikacije

Arheologija krajolika – ambijenti, naselja i komunikacije (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin

Opis: Cilj kolegija je usvajanje znanja o kulturama drevnih naselja, urbanih zajednica i njihovog okoliša kroz sva povijesna razdoblja. Osim proučavanja osnovnih kriterija (geografskih i geoloških) za naseljavanje i stvaranje naselja u krajoliku, studenti će steći znanja prepoznavanja naseobinskih struktura prema arheološkoj stratigrafiji. Arheologija krajolika bavi se i složenijim temama od načina na koji su ljudi svjesno ili nesvjesno oblikovali svoj životni prostor. Radi se o mijenjanju krajolika u različite svrhe; ekonomske, socijalne, političke i religiozne. Arheologija pruža neprocjenjiv alat za ispitivanje takvih procesa tj. razne morfološke podatke o prošlosti krajolika koji nam nisu dostupni iz drugih izvora. Kako se radi o ljudskoj modifikaciji i transformaciji prirodnog krajolika, te iskorištavanju prirodnih resursa kroz izgradnju puteva, cesta, spomenika, zidova, poljoprivrednih polja i njihovih granica, kultnih mjesta i na kraju samih naselja, ovakvo proučavanje može pružiti i znanja o korištenju mjernih sustava, izgledu i korištenju zemljišta, društvenoj organizaciji, ritualnim praksama i dr.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Brončano i željezno doba Jadrana

Brončano i željezno doba Jadrana (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica

Izvođač: Doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos

Opis: Cilj ovoga kolegija je na temelju predavanja usvojiti osnovna znanja o brončanodobnim i željeznodobnim kulturnim manifestacijama na prostoru današnje istočne obale Jadrana i Like. Ovaj veliki prostor i širok vremenski raspon obuhvaća teme od ranog brončanog doba do krucijalnih promjena koje se zbivaju tijekom mlađe faze željeznog doba. Zbog toga će se studenti, kroz 15 kronološki raspoređenih tema/predavanja, upoznati s raznim aspektima života i načina ukopa na prostoru Jadrana i Like tijekom metalnih razdoblja. Kroz sve teme analizirat će se postojeća arheološka građa i interpretirati u kronološkim okvirima.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Gradovi, naselja i teritoriji na području antičkog Ilirika*

Gradovi, naselja i teritoriji na području antičkog Ilirika* (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Doc. dr. sc. Iva Kaić , Doc. dr. sc. Vinka Matijević, Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić

Opis: Cilj kolegija je usvojiti osnovna znanja o urbanističkom razvoju i transformaciji kulturnog krajolika antičkog Ilirika. Tijekom kolegija studenti će se upoznati s terminologijom i osnovnim karakteristikama gradova, naselja i teritorija koji su bili sastavni dio navedenog prostora. Kroz proučavanje nekoliko različitih koncepata (života predrimskog stanovništva, kontrole teritorija, urbanizacije te komunalne infrastrukture), studenti će usvojiti znanja o transformaciji kulturnog krajolika antičkog Ilirika. Fokus će biti stavljen na razvoj pojedinih naselja i gradova antičkog Ilirika kako bi studenti imali priliku uočiti spomenute koncepte na specifičnim primjerima. Zaključno, kolegij će obraditi i kasnoantički period, u kojem dolazi do promjena u društvenoj i političkoj sferi.

Informacije o predmetu (THETA)Poveznica

*Kolegij se izvodi naizmjenično svake druge godine.

Nekropole, grobovi i pogrebni običaji na području antičkog Ilirika

Nekropole, grobovi i pogrebni običaji na području antičkog Ilirika (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Doc. dr. sc. Vinka Matijević

Opis: Cilj kolegija je pružiti uvid u razvoj nekropola, tipove grobova i pogrebne običaje antičkog svijeta s naglaskom na stanje istraživanja antičkih nekropola u Hrvatskoj. Pritom će pažnja biti usmjerena na organizaciju nekropola, smještaj u pejzažu, odnos prema naseljima i prometnicama te analizu grobnog inventara.

 Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Osnove muzejskog rada

Osnove muzejskog rada (15P/0S/30V, ECTS 3)

Nositelj: Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav

Izvođač: nasl. izv. prof. dr. sc. Jacqueline Balen

Opis: Osnovni cilj kolegija je stjecanje teorijskog i praktičnog znanja o temeljnim principima muzeologije i rada u muzeju – prikupljanje, čuvanje, obrada i izlaganje muzejske (arheološke) građe. Kroz samostalni rad studenti tijekom kolegija prate arheološki predmet kroz cjelokupni proces i time stječu potpun uvid u muzejski rad od prikupljanja nalaza do prezentacije građe javnosti.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Slobodna izbornost – 6 ECTS

Izborni kolegiji iz fakultetske ponude

Odabrati izborne kolegije iz fakultetske ponude.

Moda u srednjem vijeku*

Moda u srednjem vijeku* (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Mirja Jarak

Izvođač: Anita Dugonjić, mag. archeol.

Opis: Upoznavanje s glavnim trendovima u odijevanju od kasne antike do početka novog vijeka u Hrvatskoj i Europi. Obradom karakteristika nošnje raznih naroda kroz jedno šire vremensko razdoblje studenti će se upoznati s regionalnim sličnostima i razlikama, međusobnim utjecajima i promjenama nošnje na temelju kojih će njezine funkcionalne i ukrasne dijelove moći smjestiti u vrijeme i prostor. Najvažniji izvor za proučavanje trendova u odijevanju bit će arheološki nalazi, no studentima će se objasniti važnost sveobuhvatnog pristupa u istraživanju srednjovjekovne mode.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

*Kolegij se izvodi naizmjenično svake druge godine.

Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza

Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza (0P/0S/30V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav

Izvođač: Martina Rončević, mag. archeol.

Opis: Upotreba pojedinih računalnih programa u svrhu izrade što potpunijih crteža arheološkog materijala. Crtanje različitog pokretnogarheološkog materijala, odnosno izrađivanje osnovnog arheološkog crteža. Primjena računalnog programa kao što je Auto CAD za digitaliziranje rukom izrađenih crteža. Upoznavanje sa mogućnostima kombiniranja osnovnog arheološkog crteža i fotografije. Snimanje i obrada fotografija arheoloških predmeta u programu Photoshop za potrebe izrade foto tabli. Povezivanje fotografija arheoloških predmeta sa crtežima. Korištenje navedenih programa kako bi korigirali, dodavali i kolažirali crteže zadanih arheoloških nalaza. Manipuliranje digitaliziranim crtežima i kreiranje arheoloških foto tabli. Prepoznavanje brojnih mogućnosti kombiniranja različitih tradicionalnih i računalnih crtačkih tehnika kako bi informacije koje nosi određeni arheološki materijal dokumentirali što vjernije i preciznije.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

Transformacija kulturnog krajolika antičkog Ilirika

Transformacija kulturnog krajolika antičkog Ilirika (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Doc. dr. sc. Iva Kaić

Izvođač: Doc. dr. sc. Domagoj Bužanić

Opis: Cilj kolegija je upoznati studente s razvojem urbanizma na području antičkog Ilirika te s kulturnim, socijalnim i duhovnim promjenama u razdoblju kasne antike na istome području, koje su utjecale na promjene kulturnog krajolika.

Informacije o predmetu (THETA): Poveznica

5. semestar

Obavezni kolegiji – 12 ECTS

Akademsko izražavanje – teme iz antičke arheologije

Akademsko izražavanje – teme iz antičke arheologije (0P/30S/0V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr.sc. Dino Demicheli, Izv. prof. dr. sc. Iva Kaić, Doc. dr. sc. Vinka Matijević, Doc. dr. sc. Ana Pavlović, Prof. dr. sc. Helena Tomas, Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić

Izvođač: Dr. sc. Josip Parat, v. asistent

Opis: Cilj kolegija je da studenti steknu vještine prikupljanja i analize podataka iz znanstvene i stručne literature te vještine korištenja rezultata takvih analiza u istraživanju određenih problema iz antičke arheologije. Kroz čitanje, pisanje i prezentaciju akademskih tekstova studenti će savladavati stručne termine vezane uz arheologiju antičkog razdoblja, kao i ispravno citiranje, sažimanje i parafraziranje tuđih navoda koristeći različite citatne stilove. Studenti će u okviru kolegija steći generičke akademske vještine neophodne za daljnje studiranje.

Informacije o predmetu (THETA):

Opća srednjovjekovna arheologija

Opća srednjovjekovna arheologija (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Izvođač: Dr. sc. Jana Škrgulja, v. asistentica

Opis: Od prvog stoljeća Europu su izmijenile velike seobe naroda. Seoba različitih germanskih, sarmatskih i inih skupina, plemena i naroda s kraja 2. stoljeća izmijenile su kartu tadašnje Europe i stvorile pretpostavke za veliko pomicanje ljudstva koje će posebno uznapredovati nakon prodora Huna u zadnjoj trećini 4. stoljeća. Veliki seobeni valovi pokrenuti od različitih, većinom germanskih naroda, doveli su do dezintegracije čitave Europe i propasti rimske vlasti u velikim njezinim dijelovima na jugu i zapadu. Nakon stabilizacije i zauzimanja pojedinih dijelova zapadne i srednje Europe stvorena su različita germanska kraljevstva i vojvodstva u kojima se započinju odvijati različiti procesi inkulturacije, preoblikovanja i preuzimanja različitih tehnika, stilova i tehnologija koje dovode do mijenjanja njihove kulture života pod jakim utjecajem blizine te još žive i jake antičke civilizacije i njene industrije. Kroz osnovne kronološke sisteme mogu se pratiti promjene koju su nam vrlo važne za datiranje arheološke građe proučavanja spomenutih procesa te posebno njihova odnošaja prema mrtvima jer su nam pokopi i groblja vrlo često jednini izvor za proučavanja toga razdoblja preoblikovanja tadašnje Europe. Drugi seobeni val započinje sa seobom Slavena i Avara na jug i zapad što će dovesti do konačnog oblikovanja srednjovjekovne Europe. U žarištu interesa su zbivanja i procesi od 400. do 800. godine, od početka destabilizacije srednje i južne Europe do stvaranje novih kulturnih odnošaja i političkih prilika pod Karolinzima.

Informacije o predmetu (THETA):

Rani srednji vijek u Hrvatskoj – starohrvatska arheologija

Rani srednji vijek u Hrvatskoj – starohrvatska arheologija (45P/0S/0V, ECTS 4)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Mirja Jarak

Izvođač: Petra Jeršek, mag. archeol. asistent

Opis: Upoznati studente s različitim ranosrednjovjekovnim lokalitetima, teorijskim pogledima na hrvatski rani srednji vijek i temeljnim obilježjima ranosrednjovjekovne materijalne kulture.

Informacije o predmetu (THETA):

Uvod u rimsku provincijsku arheologiju

Uvod u rimsku provincijsku arheologiju (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić

Opis: Cilj kolegija je savladavanje temeljnih znanja o ustroju rimske državne uprave i razvoju urbanizma na području Hrvatske koja danas zauzima dijelove dvaju rimskih provincija i jedne italske regije. Isto tako studenti mogu usvojiti znanje i razumijevanje o drugim rimskim provincijama, kao i osnovna znanja o ustroju rimske vojske kao jedne od nositeljica romanizacije i romaniziranja.

Informacije o predmetu (THETA):

Izbornost struke – 12 ECTS – odabrati četiri kolegija:

Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske

Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Doc. dr. sc. Vinka Matijević

Opis: Cilj kolegija je pružiti uvid u različite aspekte duhovnog života starih Rimljana u provincijama koje su se nekada nalazile na tlu Hrvatske. To će se postići uz pomoć razmatranja za predmet važnih arheoloških izvora, a na temelju suvremenih teorijskih pristupa. Bogati literarni, epigrafski i arheološki materijal omogućuje upoznavanje duhovnog i religioznog života u antičkom društvu. Uz pomoć odabranih primjera studenti mogu upoznati i metodu tumačenja arheološke građe.

Informacije o predmetu (THETA):

Franački i bizantski umjetnički obrt

Franački i bizantski umjetnički obrt (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Mirja Jarak

Opis: Upoznavanje studenata s najznačajnijim primjercima franačkog i bizantskog umjetničkog obrta, s tehnologijom izrade predmeta i stilovima ukrašavanja. Predmeti iz oba kulturna kruga prisutni su kao importi i u Hrvatskoj, te će kroz spoznaje o skupinama srodnih izrađevina studenti moći prepoznati, analizirati i vrednovati arheološke nalaze iz Hrvatske.

Informacije o predmetu (THETA):

Grčki jezik za arheologe I

Grčki jezik za arheologe I (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Helena Tomas

Opis: Poznavanje starogrčkoga jezika nužno je za temeljitije razumijevanje tekovina grčke civilizacije, pogotovo njenih tragova na našim prostorima. Grčki jezik za arheologe sastoji se od upoznavanja studenata s osnovama grčkoga jezika i gramatike. Kao posebne vježbe u okviru nastave uključuje se primjena tog znanja na najjednostavnijim grčkim natpisima i izvorima.

Informacije o predmetu (THETA):

Materijalna i duhovna kultura Grčke i Rima

Materijalna i duhovna kultura Grčke i Rima (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Helena Tomas

Izvođač: Dr. sc. Josip Parat, viši asistent

Opis: Upoznati studente s temeljnim obilježjima materijalne i duhovne kulture antičke Grčke i Rima. Uvesti studente u istraživačke mogućnosti u klasičnoj arheologiji. Razvijati analitičke i interpretativne vještine u znanstvenom bavljenju grčkom i rimskom civilizacijom. Osvijestiti važnost interdisciplinarnog pristupa u obradi klasičnih tema.

Informacije o predmetu (THETA):

Slavenska arheologija

Slavenska arheologija (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Opis: U predavanju se razmatra najstarija povijest (1. – 6. st.) naroda istočne i srednje Europe koji najčešće nisu spomenuti u antičkim pisanim izvorima. Arheološka istraživanja jedina su koja nam pokazuju kako se odvijala najstarija povijest tih skupina, plemena i naroda – govore nam o jednom zasebnom svijetu na rubovima rimske civilizacije. Cilj kolegija je da se na temelju suvremenih arheoloških istraživanja pokuša rekonstruirati što se događalo u šumskoj i šumsko-stepskoj zoni istočne i srednje Europe u od antičkog i kasnoantičkog doba, kako je došlo do slaganja i oblikovanja pojedenih skupina i naroda što je dovelo do njihove integracije, međusobnih veza, pojave zajedničkog jezika, slične arheološke kulture i napokon iseljavanja. Pokušat će se iznijeti dosezi drugih znanosti u interpretaciji tih događaja prije svega lingvistike, antropologije, etnografije i historije.

Informacije o predmetu (THETA):

Zooarheologija

Zooarheologija (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak Daris

Izvođač: Prof. dr. sc. Damir Mihelić

Opis: Cilj kolegija je upoznati studente s mogućnostima i važnosti analize animalnih ostataka izvađenih iz arheoloških slojeva te samostalnog interpretiranja dobivenih rezultata u okviru osteoloških istraživanja. U širem smislu tumači prožimanje života čovjeka i životinja u svim fazama obostranog razvoja uz otkrivanje okoliša u kojem su obitavali. Poseban naglasak stavljen je na moderne metode i tehnologije. Kolegij objedinjava različite znanstvene discipline: arheologiju, biologiju, veterinarsku medicinu, djelomice geologiju i klimatologiju te je primjenjiv za interdisciplinarni studij. Upravo interdisciplinarna karakteristika kolegija pruža svakoj znanstvenoj grani jedinstveno korištenje i tumačenje stečenih znanja.

Informacije o predmetu (THETA):

Slobodna izbornost – 6 ECTS

Izborni kolegiji iz fakultetske ponude

Odabrati kolegije iz fakultetske ponude.

6. semestar

Obavezni kolegiji – 12 ECTS

Akademsko izražavanje – teme iz srednjovjekovne i novovjekovne arheologije

Akademsko izražavanje – teme iz srednjovjekovne i novovjekovne arheologije (0P/30S/0V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Mirja Jarak

Opis: Pronalaženje podataka u znanstvenoj i stručnoj literaturi, analiza i vrednovanje interpretacija i oblikovanje pregleda stanja istraživanja pojedinih užih tema iz srednjovjekovne i novovjekovne arheologije. Osnovni cilj je razvijanje sposobnosti akademskog izražavanja kroz samostalan pristup literaturi, prezentacije, napisane seminarske radove i rasprave o izloženoj problematici. Studenti će u okviru kolegija steći generičke akademske vještine neophodne za daljnje studiranje.

Informacije o predmetu (THETA):

Arheologija novog vijeka i suvremenog doba

Arheologija novog vijeka i suvremenog doba (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Izvođač: Nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek

Opis: Cilj kolegija je upoznavanje s materijalnom kulturom novog vijeka i suvremenog doba u Hrvatskoj, susjednim zemljama i srednjoj Europi. Studenti će se upoznati sa stanjem istraženosti, mogućnostima arheološkog interpretiranja i metodama obrade nalaza. U predavanjima će se obrađivati sve relevantne teme od kasnog srednjeg vijeka do suvremenog doba kao što su: burgovi, kašteli i utvrde i druga obrambena arhitektura, naselja i okoliš, crkve, samostani, groblja, ostaci industrijske arhitekture te pokretni nalazi. Cilj je pokazati u kojoj mjeri arheološka istraživanja potvrđuju, dopunjuju ili ponekad mijenjaju uvriježena mišljena o određenim spomenicima i spoznajama koji se često mogu samo iščitati iz povijesnih izvora. Poseban naglasak u predavanjima posvetit će interpretiranju religijskih predmeta – devocionalija jer nam takvi predmeti daju puno podataka o načinu života i običajima. Također će se upoznati s uporabnim predmetima, onima vojne namjene kao i ukrasnim. Cilj je da na kraju semestra studenti savladaju glavne značajke svake grupe nalaza i nalazišta te ih kontekstualno i vremenski mogu odrediti, interpretirati te ih usporediti sa
znanstvenim dosezima drugih znanosti.

Informacije o predmetu (THETA):

Arheološki praktikum – obrada srednjovjekovne građe

Arheološki praktikum – obrada srednjovjekovne građe (0P/0S/60V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Izvođač: Dr. sc. Petra Nikšić

Opis: Usvajanje znanja o primarnoj obradi pokretnih arheoloških nalaza od srednjeg vijeka do suvremenog doba i pripremi tog materijala za stručni i znanstveni rad, kao i usvajanje spoznaja o svakodnevnom životu i kulturnim osobitostima pojedinaca i društva od kasnog srednjeg vijeka do suvremenog doba na temelju praktičnog rada s pokretnim arheološkim nalazima.

Informacije o predmetu (THETA):

Osnove ranokršćanske i kasnoantičke arheologije

Osnove ranokršćanske i kasnoantičke arheologije (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić

Izvođač: Izv. prof. dr. sc. Iva Kaić, Doc. dr. sc. Vinka Matijević

Opis: Cilj kolegija je na temelju predavanja savladati temeljna znanja iz kasnoantičke arheologije, što uključuje i pojavu te razvoj ranog kršćanstva, i to od početaka do vladavine cara Konstantina i njegovih nasljednika.

Informacije o predmetu (THETA):

Završni ispit prijediplomskog studija arheologije

Završni ispit prijediplomskog studija arheologije (0P/0S/0V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli, Doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin, Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, Prof. dr. sc. Ivor Karavanić, Doc. dr. sc. Vinka Matijević, Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav, Doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, Prof. dr. sc. Krešimir Filipec, Izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, Prof. dr. sc. Mirja Jarak, Izv. prof. dr. sc. Nikola Vukosavljević, Izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, Izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak Daris, Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić

Opis: Cilj završnog ispita na prijediplomskom studiju arheologije je provjeriti ostvarenost ishoda programa kroz standardizirani pismeni test znanja i vještina koji su predviđeni ishodima studijskog programa.

Informacije o predmetu (THETA):

Izbornost struke – 14 ECTS

Arheologija arhitekture

Arheologija arhitekture (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin

Opis: Cilj je usvojiti znanje prepoznavanja građevinskih struktura kroz arheološku stratigrafiju kroz sva povijesna razdoblja. Osim usvajanja znanja o građevinskim materijalima i tehnikama gradnje studenti će steći znanja prepoznavanja struktura i konstrukcija prema stratigrafiji stvaranoj tijekom vremena kao dio kontinuiranih transformacija. Dio kolegija obuhvaća studiju analiza sastava tla i materijala za gradnju, načina izgradnje te konačno, transformaciju različitih konstrukcija uz primjenu arheološke metodologije (bilježenje pojedinih faza nastanka građevnih dijelova). Sve analize i sva opažanja o arhitekturi i graditeljskim tehnologijama ne predstavljaju samo osnovno arheološko znanje, već su od izuzetne koristi i u budućim intervencijama, u smislu restauracije i konsolidacije arheoloških struktura.

Informacije o predmetu (THETA):

Arheologija sukoba u srednjem i novom vijeku

Arheologija sukoba u srednjem i novom vijeku (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Izvođač: Dr. sc. Petra Nikšić, Dr. sc. Jana Škrgulja, v. asistentica

Opis: Upoznavanje studenata s istaknutim studijama slučajeva arheologije sukoba i osposobljavanje za razumijevanje koncepta arheologije sukoba od ranog srednjeg vijeka do suvremenog doba. Iako je arheologija sukoba u najvećem dijelu koncentrirana na razdoblje 20. st., cilj je studentima pružiti znanje o međuljudskim sukobima u tom širem razdoblju te ih upoznati s promjenama načina na koji su se ljudi sukobljavali. Studenti će se tijekom predavanja susresti s osnovnim elementima arheološke discipline koje se znatno razvila u posljednja dva desetljeća, kao i etičkom problematikom koja se javlja prilikom istraživanja arheologije sukoba.

Informacije o predmetu (THETA):

Latinski jezik za arheologe I

Latinski jezik za arheologe I (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli

Opis: Primijeniti znanje latinskog jezika u arheologiji.

Informacije o predmetu (THETA):

Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj*

Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj* (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Iva Kaić

Opis: Cilj kolegija je studentima pružiti uvid u ranokršćansku arheološku ostavštinu na prostoru Hrvatske, koji je prebogat lokalitetima i spomenicima iz tog nezaobilaznog antičkog razdoblja. Neki od njih predstavljaju nezaobilazne točke i u međunarodnom istraživanju određenih ranokršćanskih tema. To će se postići uz pomoć upoznavanja za predmet relevantnog arheološkog materijala, prije svega iz područja graditeljstva i arhitekture, a na temelju suvremenih teorijskih pristupa građi. Uz pomoć odabranih primjera studenti mogu upoznati i metodu tumačenja arheološke građe.

Informacije o predmetu (THETA):

*Kolegij se izvodi naizmjenično svake druge godine

Vizualna kultura ranog kršćanstva

Vizualna kultura ranog kršćanstva (15P/15S/0V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Iva Kaić

Opis: Cilj kolegija je pružiti uvid studentima u vizualnu kulturu ranog kršćanstva kako bi stekli bolje razumijevanje o utjecaju kršćanstva na kulturnu, društvenu, religijsku i političku transformaciju rimskog svijeta. To će se postići uz pomoć upoznavanja za predmet relevantnog arheološkog materijala, pokretnih i nepokretnih nalaza, povijesnog konteksta te literarnih izvora za rano kršćanstvo.

Informacije o predmetu (THETA):

Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta

Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav

Izvođač: Nasl. doc. dr. sc. Tatjana Lolić

Opis: Arheološka baština je neobnovljiv resurs stoga je cilj kolegija uputiti studente u međunarodni i nacionalni zakonski okvir koji utvrđuje konzervatorske principe očuvanja arheoloških nalaza i nalazišta. U okviru kolegija studenti će steći znanja o stručno utemeljenim postupcima zaštite i modelima sanacije arheoloških nalaza i nalazišta in situ tijekom i nakon istraživanja i to na temelju dijagnostike uzroka degradacije arheoloških struktura. Osim zaštite nalazišta studenti će steći znanja o kriterijima za donošenje odluka o prezentaciji nalaza i nalazišta te o njihovom sustavnom upravljanju temeljenom na utvrđenim vrijednostima.

Informacije o predmetu (THETA):

Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala*

Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala* (30P/0S/0V, ECTS 3)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić

Izvođač: Izv. prof. dr. sc. Iva Kaić, Doc. dr. sc. Vinka Matijević

Opis: Cilj kolegija je pružiti uvid u različite aspekte seksualnost starih Grka i Rimljana. Bogati epigrafski i arheološki materijal omogućuje upoznavanje seksualnog života u antičkom društvu. Pri tome će upoznati neke od suvremenih tabua koji se mogu smatrati i rezultatom antičkog spora sa seksualnošću, koji je u evropskom društvu kasnije preuzelo i razvijalo i kršćanstvo, a o kojima se raspravljalo već u klasičnoj kulturi.

Informacije o predmetu (THETA):

*Kolegij se izvodi naizmjenično svake druge godine

Slobodna izbornost – 4 ECTS

Izborni kolegiji iz fakultetske ponude

Odabrati kolegije iz fakultetske ponude.

Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije

Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije (0P/0S/30V, ECTS 2)

Nositelj/izvođač: Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav

Izvođač: Miroslav Vuković, mag. archeol.

Opis: Cilj kolegija je studentima omogućiti samostalno korištenje programa AutoCAD i Agisoft Metashape u svrhu izrade digitalne dokumentacije s arheološkog nalazišta. Stjecanjem osnovnih znanja o korištenju alata potrebnih za obradu arheoloških podataka studenti će moći primijeniti stečeno znanje na primjere s arheološkog lokaliteta, te steći uvid u važnost digitalne obrade i pohrane
podataka.

Informacije o predmetu (THETA):