Jednopredmetni preddiplomski studij arheologije

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHEOLOGIJE – jednopredmetni
PRVA GODINA STUDIJA
1. semestar
1. Obavezni predmeti
Durman, A., Miloglav, I. Dokumentiranje arheoloških nalazišta 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A. Načela arheoloških istraživanja 30P+0S+0V 3 ECTS
Burić M. Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske 30P+30S+0V 6 ECTS
Karavanić I., Vukosavljević, N., Šošić Klindžić, R. Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske 30P+30S+0V 6 ECTS
Težak-Gregl, T. Uvod u prapovijesnu arheologiju 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K. Uvod u slavensku arheologiju 30P+0S+0V 3 ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 0P+0S+30V 0 ECTS
2. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 4 ECTS boda
Fakultetska ponuda
3. Strani jezik struke – odabrati jedan strani jezik
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Burić, M. Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske 30P+30S+0V 6 ECTS
Hincak, Z. Geologija i mineralogija za arheologe 30P+30S+0V 3 ECTS
Durman, A., Hincak, Z. Metode prirodnih znanosti u arheologiji 30P+0S+0V 5 ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 0P+0S+30V 0 ECTS
Šošić Klindžić, R. Uvod u litičku analizu 30P+30S+0V 3 ECTS
2. Strani jezik struke – odabrati isti jezik kao i u 1. semestru
3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 8 ECTS bodova
Milićević Bradač, M., Pavlović, A. Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 30P+30S+0V 6 ECTS
Zlodi, G., Ivanjko, T. Informatika za arheologe 0P+0S+30V 2 ECTS
Burić, M. Terenski rad – terenska nastava 1 0P+0S+120V 4 ECTS
 Tončinić, D.  Das römische Heer in Kroatien 30P+0S+0V 3 ECTS
 Sanader, M.  Kroatien in der Antike  30P+0S+0V  4ECTS
DRUGA GODINA STUDIJA
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Potrebica, H., Mavrović Mokos, J. Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I 30P+30S+0V 6 ECTS
Tomas, H. Osnove egejske arheologije 30P+0S+0V 5 ECTS
Milićević Bradač, M. Osnove klasične arheologije 1 30P+0S+0V 5 ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 0P+0S+30V 0 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati 10 ECTS bodova
Hincak, Z. Arheologija bioloških ostataka 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Dugonjić, A. Arheologija i povijest srednjeg vijeka 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Rončević, M. Crtanje pokretnih arheoloških nalaza 0P+0S+30V 2 ECTS
Milićević Bradač, M., Šimić Kanaet, Z. Proseminar iz klasične arheologije 0P+30S+0V 3 ECTS
Pavlović, A. Arheologija i mediji 30P+0S+0V 3 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija 30P+0S+0V 3 ECTS
Miloglav, I., Šošić Klindžić, R. Arheološki praktikum 0P+0S+60V 2 ECTS
3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 4 ECTS boda

3.1. Kolegiji s Odsjeka

Hincak, Z. Arheologija bioloških ostataka 30P+0S+0V 3 ECTS
Pavlović, A. Arheologija i mediji 30P 3ECTS
Filipec, K., Dugonjić, A. Arheologija i povijest srednjeg vijeka 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Rončević, M. Crtanje pokretnih arheoloških nalaza 0P+0S+30V 2 ECTS
Miloglav, I., Šošić Klindžić, R. Arheološki praktikum 0P+0S+60V 2ECTS
Milićević Bradač, M., Šimić Kanaet, Z. Proseminar iz klasične arheologije 0P+30S+0V 3 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija 30P+0S+0V 3 ECTS
3.2. Fakultetska ponuda
DRUGA GODINA STUDIJA
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Milićević Bradač, M. Osnove klasične arheologije 2 30P+0S+0V 5 ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 0P+0S+30V 0 ECTS
Jarak, M. Uvod u srednjovjekovnu arheologiju 30P+0S+0V 5 ECTS
Potrebica, H. Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I 30P+30S+0V 6 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati najmanje 10 ECTS bodova
Tomas, H., Pavlović, A. Grčki jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Demicheli, D. Latinski jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Miloglav, I.

Durman, A., Rončević, M.

Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe

Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza

30P+0S+0V

0P+0S+30V

3 ECTS

2 ECTS

Burić, M.

Karavanić, I., Vukosavljević, N.

Terenski rad – terenska nastava 2

Pregled europskog mezolitika

0P+0S+120V

30P

4 ECTS

3 ECTS

Pavlović, A. Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 0P+30S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Šimić Kanaet, Z. Uporabna grčka i rimska keramika 0P+0S+30V 2 ECTS
Tončinić, D.

Sanader, M.

Das römische Heer in Kroatien

Kroatien in der Antike

30P+0S+0V

30P+0S+0V

3 ECTS

4 ECTS

3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 4 ECTS boda
3.1. Kolegiji s odsjeka
Tončinić, D. Das römische Heer in Kroatien 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H., Pavlović, A. Grčki jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Demicheli, D. Latinski jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe 30P+0S+0V 3 ECTS
Sanader,M. Kroatien in der Antike 30P+0S+0V 4 ECTS
Milićević Bradač, M., Šimić Kanaet, Z. Uporabna grčka i rimska keramika 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman, A., Rončević, M. Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza 0P+0S+30V 2 ECTS
Pavlović, A. Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 0P+30S+0V 3 ECTS
Burić, M.

Karavanić, I., Vukosavljević, N.

Terenski rad – terenska nastava 2

Pregled europskog mezolitika

0P+0S+120V

30P

4 ECTS

3 ECTS

3.2. Fakultetska ponuda
TREĆA GODINA STUDIJA

5. semestar

1. Obavezni predmeti
Tončinić, D., Kaić, I., Matijević, V., Vukov, M. Uvod u provincijalnu arheologiju (stari naziv: Antički gradovi u Hrvatskoj) 30P+30S+0V 5 ECTS
Sanader, M., Vukov, M. Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 30P+0S+0V 5 ECTS
Filipec,K Škrgulja, J. Velika seoba naroda 30P+0S+0V 5 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati 10 ECTS bodova
Demicheli, D. Epigrafika 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Mikenska epigrafija (ne izvodi se u 2017./2018.) 30P+0S+0V 3 ECTS
Pavlović, A. Antička numizmatika 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Škrgulja, J. Opća srednjovjekovna arheologija 0P+30S+0V 3 ECTS
Jarak, M., Škiljan, I. Srednjovjekovni bestijarij 30P 3 ECTS
Tončinić, D., Matijević, V. Autohtoni rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske 30P 3 ECTS
Tončinić, D., Matijević, V., Vukov, M. Svakodnevni život u rimskim provincijama 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman A., Roksandić, D. Arheologija krajolika – ambijenti, naselja i komunikacije 30P+0S+0V 3ECTS
3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 5 ECTS bodova
3.1. Kolegiji s odsjeka
Durman A., Roksandić, D. Arheologija krajolika – ambijenti, naselja i komunikacije 30P+0S+0V 3 ECTS
Demicheli, D. Epigrafika 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Mikenska epigrafija (ne izvodi se u 2017./2018.) 30P+0S+0V 3 ECTS
Pavlović, A. Antička numizmatika 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Škrgulja, J. Opća srednjovjekovna arheologija 0P+30S+0V 3 ECTS
Tončinić, D., Matijević, V. Autohtoni rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske 30P+0S+0V 3 ECTS
Jarak, M., Škiljan, I. Srednjovjekovni bestijarij 30P+0S+0V 3 ECTS
Tončinić, D., Matijević, V. Svakodnevni život u rimskim provincijama 0P+0S+30V 2 ECTS
3.2. Fakultetska ponuda
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Sanader, M., Kaić, I., Matijević, V. Osnove ranokršćanske arheologije 30P+30S+0V 5 ECTS
Jarak, M. Rani srednji vijek u Hrvatskoj 30P+0S+0V 6 ECTS
Filipec, K., Azinović Bebek, A. Arheologija novog vijeka i suvremenog doba 30P+0S+0V 3 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabarati 15 ECTS bodova
Tončinić, D. Das römische Heer in Kroatien 30P+0S+0V 3 ECTS
Demicheli, D. Od Rima do Italije 30P 3 ECTS
Sanader, M. Kroatien in der Antike 30P+0S+0V 4 ECTS
Tomas, H. Mikensko društvo kroz linear B (ne izvodi se u 2017./2018.) 30P+0S+0V 3 ECTS
Sanader, M., Tončinić, D., Kaić, I., Matijević, V. Ars amatoria. Seksualnost u antici u svijetlu arheološkog materijala 30P 3 ECTS
Durman, A., Balen, J. Osnove muzejskog rada 0P+0S+30V 2 ECTS
Sanader, M., Kaić, I. Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj 30P 3 ECTS
Filipec, K., Škiljan, I. Svakodnevni život u srednjem vijeku 30S 3 ECTS
Burić, M. Terenski rad – terenska nastava 3 0P+0S+120V 4 ECTS
Durman, A., Roksandić, D. Položaj naselja i graditeljske  tehnologije (Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja) 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman, A., Lolić, T. Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta 30P+0S+0V 3 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija: osnove animalne osteologije 30P+0S+0V 3 ECTS
3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 5 ECTS bodova
3.1. Kolegiji s odsjeka
Tončinić, D. Das römische Heer in Kroatien 30P+0S+0V 3 ECTS
Sanader, M. Kroatien in der Antike 30P+0S+0V 4 ECTS
Demicheli, D. Od Rima do Italije 30P 3 ECTS
Tomas, H. Mikensko društvo kroz linear B (ne izvodi se u 2017./2018.) 30P+0S+0V 3 ECTS
Sanader, M., Tončinić, D., Kaić, I., Matijević, V. Ars amatoria. Seksualnost u antici u svijetlu arheološkog materijala 30P 3 ECTS
Filipec, K., Škiljan, I. Svakodnevni život u srednjem vijeku 30S 3ECTS
Durman, A., Balen, J. Osnove muzejskog rada 0P+0S+30V 2 ECTS
Sanader, M., Kaić, I. Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj 30P 3 ECTS
Burić, M. Terenski rad – terenska nastava 3 0P+0S+120V 4 ECTS
Durman, A., Roksandić, D. Položaj naselja i graditeljske  tehnologije (Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja) 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman, A., Lolić, T. Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta 30P+0S+0V 3 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija: osnove animalne osteologije 30P+0S+0V 3 ECTS
3.2. Fakultetska ponuda