Jednopredmetni diplomski studij arheologije – srednji vijek

 

DIPLOMSKI STUDIJ ARHEOLOGIJE – SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA
PRVA GODINA STUDIJA
1. semestar
1. Obavezni predmeti
Filipec, K. Germani u Panoniji 0P+30S+0V 5 ECTS
Jarak, M. Predromanička i ranoromanička arhitektura 30P+0S+0V 5 ECTS
Durman, A. Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji 30P+0S+0V 5 ECTS
Jarak, M. Seminar iz srednjovjekovne arhitekture 0P+30S+0V 5 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati najmanje 3 ECTS bodova
Hincak, Z. Biološke značajke populacija srednjovjekovne Europe 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A.

Demicheli, D.

Eksperimentalna arheologija

Latinski jezik za arheologe II

0P+30S+0V

0P+30S+0V

5 ECTS

3 ECTS

3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 2 ECTS boda
Hincak, Z. Biološke značajke populacije srednjovjekovne Europe 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A.

Demicheli, D.

Eksperimentalna arheologija

Latinski jezik za arheologe II

+ Fakultetska izbornost

0P+30S+0V

0P+30S+0V

5 ECTS

3 ECTS

2. semestar
1. Obavezni predmeti
Filipec, K. Arheologija Avara i Slavena od 6. st. do 9. st. 30P+0S+0V 5 ECTS
Filipec, K., Kaić, I. Avarska groblja i naselja u Karpatskoj kotlini 0P+30S+0V 5 ECTS
Filipec, K., Azinović Bebek, A. Germanska groblja i nalazi ranoga srednjega vijeka 30P+0S+0V 5 ECTS
Jarak, M. Ranosrednjovjekovna plastika 30P+0S+0V 5 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – Odabrati najmanje 5 ECTS bodova
Hincak, Z. Forenzična osteologija 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K. Formiranje slavenskih država u srednjoj Europi 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Jarak, M., Pavlović, A. Srednjovjekovna numizmatika 30P+0S+0V 3 ECTS
Jarak, M. Seminar iz srednjovjekovne plastike 0P+30S+0V 5 ECTS
Terenska nastava 0P+0S+120V 5 ECTS
 Miloglav, I. Metodologija arheoloških istraživanja 30P+0S+0V 3 ECTS
3. Izborni kolegiji – Odabrati najmanje 2 ECTS boda
3.1. Kolegiji s odsjeka
Hincak, Z. Forenzička osteologija 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K. Formiranje slavenskih država u srednjoj Europi 30P+0S+0V 3 ECTS
Jarak, M. Seminar iz srednjovjekovne plastike 0P+30S+0V 5 ECTS
Filipec, K., Jarak, M., Pavlović, A.

 

Srednjovjekovna numizmatika

Terenska nastava

30P+0S+0V

0P+0S+120V

5 ECTS

5 ECTS

3.2. Fakultetska ponuda
DRUGA GODINA STUDIJA
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Filipec, K., Tkalčec, T. Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka 30P+0S+0V 5 ECTS
Jarak, M. Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja 0P+30S+0V 5 ECTS
Filipec, K., Tkalčec, T. Srednjovjekovna keramika 0P+30S+0V 5 ECTS
Jarak, M. Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. 30P+0S+0V 5 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati 5 ECTS bodova
Jarak, M. Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 30P+0S+0V 3 ECTS
Matijević-Sokol, M. Srednjovjekovna epigrafija 30P+0S+0V 5 ECTS
3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 5 ECTS bodova
Jarak, M. Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 30P+0S+0V 3 ECTS
Matijević-Sokol, M.

 

Srednjovjekovna epigrafija

+ Fakultetska izbornost

30P+0S+0V

 

5 ECTS

 

4. semestar
1. Obavezni predmeti
Diplomski rad na studiju Arheologije 0P+0S+0V 30 ECTS