Hodogram

JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHEOLOGIJE – HODOGRAM (shema studija)

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHEOLOGIJE – jednopredmetni
PRVA GODINA STUDIJA
1. semestar
1. Obavezni predmeti
Durman, A., Miloglav, I. Dokumentiranje arheoloških nalazišta 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A. Načela arheoloških istraživanja 30P+0S+0V 3 ECTS
Težak-Gregl, T., Burić M. Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske 30P+30S+0V 6 ECTS
Karavanić I., Vukosavljević, N., Šošić Klindžić, R. Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske 30P+30S+0V 6 ECTS
Težak-Gregl, T. Uvod u prapovijesnu arheologiju 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K. Uvod u slavensku arheologiju 30P+0S+0V 3 ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 0P+0S+30V 0 ECTS
2. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 4 ECTS boda
3. Strani jezik struke – odabrati jedan strani jezik
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Težak-Gregl, T., Burić, M. Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske 30P+30S+0V 6 ECTS
Hincak, Z. Geologija i mineralogija za arheologe 30P+30S+0V 3 ECTS
Durman, A. Metode prirodnih znanosti u arheologiji 30P+0S+0V 5 ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 0P+0S+30V 0 ECTS
Šošić Klindžić, R. Uvod u litičku analizu 30P+30S+0V 3 ECTS
2. Strani jezik struke – odabrati isti jezik kao i u 1. semestru
3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 8 ECTS bodova
Milićević Bradač, M., Pavlović, A. Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 30P+30S+0V 6 ECTS
Stančić H. Informatika za arheologe 0P+0S+30V 2 ECTS
Tomas H. Stručni obilazak lokaliteta i muzeja II 0P+0S+15V 1 ECTS
Terenski rad – terenska nastava 1 0P+0S+120V 4 ECTS
DRUGA GODINA STUDIJA
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Potrebica, H., Mavrović Mokos, J. Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I 30P+30S+0V 6 ECTS
Tomas, H. Osnove egejske arheologije 30P+0S+0V 5 ECTS
Milićević Bradač, M. Osnove klasične arheologije 1 30P+0S+0V 5 ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 0P+0S+30V 0 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati 10 ECTS bodova
Hincak, Z. Arheologija bioloških ostataka 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Azinović, A. Arheologija i povijest srednjeg vijeka 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Rončević, M. Crtanje pokretnih arheoloških nalaza 0P+0S+30V 2 ECTS
Milićević Bradač, M., Šimić Kanaet, Z. Proseminar iz klasične arheologije 0P+30S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Stručni izlet i posjet muzeju III 0P+0S+15V 1 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija 30P+0S+0V 3 ECTS
3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 4 ECTS boda
Hincak, Z. Arheologija bioloških ostataka 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas H., Rafaelić D. Arheologija i mediji 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Azinović Bebek, A. Arheologija i povijest srednjeg vijeka 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Rončević, M. Crtanje pokretnih arheoloških nalaza 0P+0S+30V 2 ECTS
Milićević Bradač, M., Demicheli, D. Epigrafika 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Mikenska epigrafija 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Pavlović, A. Numizmatika 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Šimić Kanaet, Z. Proseminar iz klasične arheologije 0P+30S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Stručni izlet i posjet muzeju III 0P+0S+15V 1 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija 30P+0S+0V 3 ECTS
3.2. Fakultetska ponuda
DRUGA GODINA STUDIJA
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Milićević Bradač, M. Osnove klasične arheologije 2 30P+0S+0V 5 ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 0P+0S+30V 0 ECTS
Jarak, M., Filipec, K. Uvod u srednjovjekovnu arheologiju 30P+0S+0V 5 ECTS
Potrebica, H. Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I 30P+30S+0V 6 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati najmanje 10 ECTS bodova
Tomas, H. Grčki jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Demicheli, D. Latinski jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe 30P+0S+0V 3 ECTS
Terenski rad – terenska nastava 2 0P+0S+120V 4 ECTS
Milićević Bradač, M., Šiša-Vivek, M. Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 0P+30S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Šimić Kanaet, Z. Uporabna grčka i rimska keramika 0P+0S+30V 2 ECTS
3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 4 ECTS boda
3.1. Kolegiji s odsjeka
Tončinić, D. Das römische Heer in Kroatien 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Grčki jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Demicheli, D. Latinski jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Mikensko društvo kroz linear B 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Azinović Bebek, A. Novovjekovna arheologija 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Rončević, M. Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman, A., Balen, J. Osnove muzejskog rada 0P+0S+30V 2 ECTS
Terenski rad – terenska nastava 2 0P+0S+120V 4 ECTS
Milićević Bradač, M., Šiša-Vivek, M. Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 0P+30S+0V 3 ECTS
Durman, A., Roksandić, D. Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Šimić Kanaet, Z. Uporabna grčka i rimska keramika 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman, A., Lolić, T. Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta 30P+0S+0V 3 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija: osnove animalne osteologije 30P+0S+0V 3 ECTS
5. SEMESTAR
1. Obavezni predmeti
Tončinić, D. Antički gradovi u Hrvatskoj 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M. Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 30P+0S+0V 5 ECTS
Filipec, K. Velika seoba naroda 30P+0S+0V 5 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati 10 ECTS bodova
Milićević Bradač, M., Demicheli, D. Epigrafika 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Mikenska epigrafija 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Pavlović, A. Numizmatika 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Škrgulja, J. Opća srednjovjekovna arheologija 0P+30S+0V 3 ECTS
Tončinić, D., Kaić, I. Proseminar iz provincijalne arheologije 0P+30S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Stručni izlet i posjet muzeju V 0P+0S+15V 1 ECTS
Tončinić, D., Bubić, V. Svakodnevni život u rimskim provincijama 0P+0S+30V 2 ECTS
3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 5 ECTS bodova
3.1. Kolegiji s odsjeka
Hincak, Z. Arheologija bioloških ostataka 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas H., Rafaelić D. Arheologija i mediji 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Azinović Bebek, A. Arheologija i povijest srednjeg vijeka 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Demicheli, D. Epigrafika 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Mikenska epigrafija 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Pavlović, A. Numizmatika 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Škrgulja, J. Opća srednjovjekovna arheologija 0P+30S+0V 3 ECTS
Tončinić, D., Kaić, I. Proseminar iz provincijalne arheologije 0P+30S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Stručni izlet i posjet muzeju V 0P+0S+15V 1 ECTS
Tončinić, D., Bubić, V. Svakodnevni život u rimskim provincijama 0P+0S+30V 2 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija 30P+0S+0V 3 ECTS
3.2. Fakultetska ponuda
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Sanader, M. Osnove ranokršćanske arheologije 30P+0S+0V 5 ECTS
Jarak, M., Filipec, K., Bilogrivić, G. Rani srednji vijek u Hrvatskoj 30P+0S+0V 5 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabarati 15 ECTS bodova
Tončinić, D. Das römische Heer in Kroatien 30P+0S+0V 3 ECTS
Težak-Gregl, T., Gregl, M. Konzervacija arheološkog materijala 0P+0S+30V 2 ECTS
Tomas, H. Mikensko društvo kroz linear B 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Azinović Bebek, A. Novovjekovna arheologija 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Rončević, M. Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman, A., Balen, J. Osnove muzejskog rada 0P+0S+30V 2 ECTS
Sanader, M., Kaić, I. Ranokršćanski spomenici u Hrvatskoj 0P+30S+0V 3 ECTS
Jarak, M., Filipec, K., Bilogrivić, G. Srednjovjekovna nacionalna arheologija 0P+30S+0V 3 ECTS
Terenski rad – terenska nastava 3 0P+0S+120V 4 ECTS
Durman, A., Roksandić, D. Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman, A., Lolić, T. Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta 30P+0S+0V 3 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija: osnove animalne osteologije 30P+0S+0V 3 ECTS
3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 5 ECTS bodova
3.1. Kolegiji s odsjeka
Tončinić, D. Das römische Heer in Kroatien 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Grčki jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Težak-Gregl, T., Gregl, M. Konzervacija arheološkog materijala 0P+0S+30V 2 ECTS
Milićević Bradač, M., Demicheli, D. Latinski jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Mikensko društvo kroz linear B 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Azinović Bebek, A. Novovjekovna arheologija 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Rončević, M. Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman, A., Balen, J. Osnove muzejskog rada 0P+0S+30V 2 ECTS
Sanader, M., Kaić, I. Ranokršćanski spomenici u Hrvatskoj 0P+30S+0V 3 ECTS
Jarak, M., Filipec, K., Bilogrivić, G. Srednjovjekovna nacionalna arheologija 0P+30S+0V 3 ECTS
Terenski rad – terenska nastava 3 0P+0S+120V 4 ECTS
Durman, A., Roksandić, D. Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman, A., Lolić, T. Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta 30P+0S+0V 3 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija: osnove animalne osteologije 30P+0S+0V 3 ECTS
3.2. Fakultetska ponuda

 

DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHEOLOGIJE – HODOGRAM (shema studija)

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHEOLOGIJE – dvopredmetni
PRVA GODINA STUDIJA
1. semestar
1. Obavezni predmeti
Težak-Gregl T., Burić, M. Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske 30P+30S+0V 6 ECTS
Karavanić I., Vukosavljević, N., Šošić Klindžić, R. Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske 30P+30S+0V 6 ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 0P+0S+30V 0 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati najmanje 3 ECTS boda
Tomas H., Rafaelić D. Arheologija i mediji 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Dokumentiranje arheoloških nalazišta 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A. Načela arheoloških istraživanja 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Stručni izlet i posjet muzeju I 0P+0S+15V 1 ECTS
Težak-Gregl, T. Uvod u prapovijesnu arheologiju 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K. Uvod u slavensku arheologiju 30P+0S+0V 3 ECTS
3. Strani jezik struke – odabrati jedan jezik
4.Zamjena za strani jezik struke – odabrati zamjenski kolegij
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Težak-Gregl, T., Burić, M. Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske 30P+30S+0V 6 ECTS
Durman, A. Metode prirodnih znanosti u arheologiji 30P+0S+0V 5 ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 0P+0S+30V 0 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati najmanje 3 ECTS boda
Milićević Bradač, M., Pavlović, A. Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije 30P+30S+0V 6 ECTS
Hincak, Z. Geologija i mineralogija za arheologe 30P+0S+0V 3 ECTS
Stančić H. Informatika za arheologe 0P+0S+30V 2 ECTS
Tomas H. Stručni obilazak lokaliteta i muzeja II 0P+0S+15V 1 ECTS
Terenski rad – terenska nastava 1 0P+0S+120V 4 ECTS
Uvod u litičku analizu 30P+0S+0V 3 ECTS
3. Strani jezik struke – odabrati isti jezik kao i u 1. semestru
4. Zamjena za strani jezik struke – odabrati zamjenski kolegij
DRUGA GODINA STUDIJA
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 0P+0S+30V 0 ECTS
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija – odabrati najmanje 10 ECTS bodova
Potrebica, H., Mavrović Mokos, J. Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I 30P+30S+0V 6 ECTS
Tomas, H. Osnove egejske arheologije 30P+0S+0V 5 ECTS
Milićević Bradač, M. Osnove klasične arheologije 1 30P+0S+0V 5 ECTS
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati 3 ECTS boda
Hincak, Z. Arheologija bioloških ostataka 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Azinović, A. Arheologija i povijest srednjeg vijeka 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Rončević, M. Crtanje pokretnih arheoloških nalaza 0P+0S+30V 2 ECTS
Milićević Bradač, M., Šimić Kanaet, Z. Proseminar iz klasične arheologije 0P+30S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Stručni izlet i posjet muzeju III 0P+0S+15V 1 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija 30P+0S+0V 3 ECTS
4. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 1 ECTS bod
4.1. Kolegiji s odsjeka
Hincak, Z. Arheologija bioloških ostataka 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas H., Rafaelić D. Arheologija i mediji 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Azinović Bebek, A. Arheologija i povijest srednjeg vijeka 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Rončević, M. Crtanje pokretnih arheoloških nalaza 0P+0S+30V 2 ECTS
Milićević Bradač, M., Demicheli, D. Epigrafika 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Mikenska epigrafija 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Pavlović, A. Numizmatika 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Šimić Kanaet, Z. Proseminar iz klasične arheologije 0P+30S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Stručni izlet i posjet muzeju III 0P+0S+15V 1 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija 30P+0S+0V 3 ECTS
4.2. Fakultetska ponuda
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 0P+0S+30V 0 ECTS
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija – odabrati najmanje 10 ECTS bodova
Milićević Bradač, M. Osnove klasične arheologije 2 30P+0S+0V 5 ECTS
Jarak, M., Filipec, K. Uvod u srednjovjekovnu arheologiju 30P+0S+0V 5 ECTS
Potrebica, H. Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I 30P+30S+0V 6 ECTS
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati najmanje 2 ECTS boda
Tomas, H. Grčki jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Demicheli, D. Latinski jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe 30P+0S+0V 3 ECTS
Terenski rad – terenska nastava 2 0P+0S+120V 4 ECTS
Milićević Bradač, M., Šiša-Vivek, M. Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 0P+30S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Šimić Kanaet, Z. Uporabna grčka i rimska keramika 0P+0S+30V 2 ECTS
4. Izborni kolegiji – opcionalno odabrati do popunjenja kvote
4.1. Kolegiji s odsjeka
Tončinić, D. Das römische Heer in Kroatien 30P+0S+0V 3 ECTS
Hincak, Z. Geologija i mineralogija za arheologe 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Grčki jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Demicheli, D. Latinski jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Mikensko društvo kroz linear B 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Azinović Bebek, A. Novovjekovna arheologija 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Rončević, M. Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman, A., Balen, J. Osnove muzejskog rada 0P+0S+30V 2 ECTS
Terenski rad – terenska nastava 2 0P+0S+120V 4 ECTS
Milićević Bradač, M., Šiša-Vivek, M. Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike 0P+30S+0V 3 ECTS
Durman, A., Roksandić, D. Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Šimić Kanaet, Z. Uporabna grčka i rimska keramika 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije 0P+0S+30V 2 ECTS
Šošić Klindžić, R. Uvod u litičku analizu 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Lolić, T. Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta 30P+0S+0V 3 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija: osnove animalne osteologije 30P+0S+0V 3 ECTS
4.2. Fakultetska ponuda
TREĆA GODINA STUDIJA
5. semestar
1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija – odabrati 10 ECTS bodova
Tončinić, D. Antički gradovi u Hrvatskoj 30P+0S+0V 5 ECTS
Sanader, M. Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 30P+0S+0V 5 ECTS
Filipec, K. Velika seoba naroda 30P+0S+0V 5 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati 3 ECTS boda
Milićević Bradač, M., Demicheli, D. Epigrafika 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Mikenska epigrafija 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Pavlović, A. Numizmatika 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Škrgulja, J. Opća srednjovjekovna arheologija 0P+30S+0V 3 ECTS
Tončinić, D., Kaić, I. Proseminar iz provincijalne arheologije 0P+30S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Stručni izlet i posjet muzeju V 0P+0S+15V 1 ECTS
Tončinić, D., Bubić, V. Svakodnevni život u rimskim provincijama 0P+0S+30V 2 ECTS
3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 2 ECTS boda
3.1. Kolegiji s odsjeka
Hincak, Z. Arheologija bioloških ostataka 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas H., Rafaelić D. Arheologija i mediji 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Azinović Bebek, A. Arheologija i povijest srednjeg vijeka 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Demicheli, D. Epigrafika 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Mikenska epigrafija 30P+0S+0V 3 ECTS
Milićević Bradač, M., Pavlović, A. Numizmatika 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Škrgulja, J. Opća srednjovjekovna arheologija 0P+30S+0V 3 ECTS
Tončinić, D., Kaić, I. Proseminar iz provincijalne arheologije 0P+30S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Stručni izlet i posjet muzeju V 0P+0S+15V 1 ECTS
Tončinić, D., Bubić, V. Svakodnevni život u rimskim provincijama 0P+0S+30V 2 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija 30P+0S+0V 3 ECTS
3.2. Fakultetska ponuda
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Sanader, M. Osnove ranokršćanske arheologije 30P+0S+0V 5 ECTS
Jarak, M., Filipec, K., Bilogrivić, G. Rani srednji vijek u Hrvatskoj 30P+0S+0V 5 ECTS
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću – odabrati najmanje 3 ECTS boda
Tončinić, D. Das römische Heer in Kroatien 30P+0S+0V 3 ECTS
Težak-Gregl, T., Gregl, M. Konzervacija arheološkog materijala 0P+0S+30V 2 ECTS
Tomas, H. Mikensko društvo kroz linear B 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Azinović Bebek, A. Novovjekovna arheologija 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Rončević, M. Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman, A., Balen, J. Osnove muzejskog rada 0P+0S+30V 2 ECTS
Sanader, M., Kaić, I. Ranokršćanski spomenici u Hrvatskoj 0P+30S+0V 3 ECTS
Jarak, M., Filipec, K., Bilogrivić, G. Srednjovjekovna nacionalna arheologija 0P+30S+0V 3 ECTS
Terenski rad – terenska nastava 3 0P+0S+120V 4 ECTS
Durman, A., Roksandić, D. Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman, A., Lolić, T. Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta 30P+0S+0V 3 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija: osnove animalne osteologije 30P+0S+0V 3 ECTS
3. Izborni kolegiji – odabrati najmanje 1 ECTS bod
3.1. Kolegiji s odsjeka
Tončinić, D. Das römische Heer in Kroatien 30P+0S+0V 3 ECTS
Hincak, Z. Geologija i mineralogija za arheologe 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Grčki jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Težak-Gregl, T., Gregl, M. Konzervacija arheološkog materijala 0P+0S+30V 2 ECTS
Milićević Bradač, M., Demicheli, D. Latinski jezik za arheologe I 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe 30P+0S+0V 3 ECTS
Tomas, H. Mikensko društvo kroz linear B 30P+0S+0V 3 ECTS
Filipec, K., Azinović Bebek, A. Novovjekovna arheologija 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Rončević, M. Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza 0P+0S+30V 2 ECTS
Durman, A., Balen, J. Osnove muzejskog rada 0P+0S+30V 2 ECTS
Sanader, M., Kaić, I. Ranokršćanski spomenici u Hrvatskoj 0P+30S+0V 3 ECTS
Jarak, M., Filipec, K., Bilogrivić, G. Srednjovjekovna nacionalna arheologija 0P+30S+0V 3 ECTS
Terenski rad – terenska nastava 3 0P+0S+120V 4 ECTS
Durman, A., Roksandić, D. Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Miloglav, I. Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije 0P+0S+30V 2 ECTS
Šošić Klindžić, R. Uvod u litičku analizu 30P+0S+0V 3 ECTS
Durman, A., Lolić, T. Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta 30P+0S+0V 3 ECTS
Hincak, Z. Zooarheologija: osnove animalne osteologije 30P+0S+0V 3 ECTS
3.2. Fakultetska ponuda