Diplomski rad

Obrazac za prijavu diplomskog rada

Postupak odobrenja teme i imenovanja mentora/komentora diplomskih radova dostupan je u Pravilniku o studiranju, članak 57.

Nakon odobrenja teme i imenovanja mentora/komentora studentu se u ISVU sustav upisuje naslov teme te ime i prezime mentora, odnosno eventualno komentora, te datum prijave (datum donošenja suglasnosti odsjeka ili konačne suglasnosti oba odsjeka). Prijavu potpisuje pročelnik ili pročelnici oba odsjeka.

 

Obrana diplomskog rada i završetak diplomskog studija

Pristup obrani diplomskoga rada moguć je nakon položenog zadnjeg ispita. Hodogram za završetak studija dostupan je na mrežnim stranicama Studentske službe: https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/obrasci/diplomski-studij/hodogram/

Obrasce potrebne za završetak studija studenti mogu popuniti na mrežnoj stranici Studentske službe: https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/obrasci/diplomski-studij/

Nakon prihvaćanja rada mentor imenuje komisiju za obranu rada. Ispis rada student predaje mentoru, a u dogovoru s mentorom i ostalim članovima komisije.

Molimo studente da otprilike tjedan dana prije dogovorene obrane diplomskog rada tajništvu Odsjeka proslijede e-mail s ispunjenim Obrascem za pristup obrani diplomskog rada – jednopredmetni; dvopredmetni radi provjere Odsjeka.

Student nakon obrane diplomskog rada tajništvu (arheologija@ffzg.hr) proslijeđuje e-mail  s popunjenom:

Ostatak procedure za završetak studija opisan je u Hodogramu za završetak studija Filozofskog fakulteta.