Featured post

Sastanak Odsjeka za arheologiju s brucošima

Sastanak Odsjeka za arheologiju sa studentima prve godine jednopredmetnog i dvopredmetnog prijeddiplomskog studija arheologije održat će se u ponedjeljak 2. listopada u 13 sati u dvorani Fond 1.

IZBORNI KOLEGIJ CRTANJE POKRETNIH ARHEOLOŠKIH NALAZA

Molimo studente 3. semestra preddiplomskog studija arheologije koji su zainteresirani za pohađanje kolegija Crtanje pokretnih arheoloških nalaza da odaberu jedan od dva ponuđena termina izvođenja vježbi i upišu se na listu koja se nalazi na oglasnoj ploči u predvorju Odsjeka

Početak nastave na Odsjeku za arheologiju

Nastava iz kolegija Arheološki praktikum će početi u petak, 13. 10.

Dr. sc. Jana Škrgulja započinje s nastavom od 10. listopada zbog sudjelovanja na znanstveno skupu.

Izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak i doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin započinju nastavu od 10. listopada zbog terenskih istraživanja.

U tjednu od 2. -10. listopada neće se održati nastava iz kolegija Arheologija i povijest srednjeg vijeka (3. sem. prijediplomskog studija) i Srednjovjekovna keramika i Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka (3. sem. dipl. studija).

Doc. dr. sc. Ana Pavlović će početi sa nastavom na svim godinama studija (i prijediplomskog i diplomskog) tek od 09. 10. 2023. prema objavljenom rasporedu zbog terenskih istraživanja.

Prof. dr. sc. Helena Tomas će početi sa nastavom na svim godinama studija (i prijediplomskog i diplomskog) od 10. 10. 2023. prema objavljenom rasporedu.

Dr. sc. Josip Parat će početi s nastavom iz kolegija Proseminar iz klasične arheologije i Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta od 16. listopada zbog terenskog istraživanja. Propušteni termini će se nadoknaditi u dogovoru sa studentima.

U periodu od ponedjeljka, 02.10. do petka, 13.10.2023. god. zbog sudjelovanja na obaveznoj terenskoj nastavi odgađa se nastava iz kolegijā na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije koje izvode nastavnici s Katedre za rimsku provincijalnu, kasnoantičku i ranokršćansku arheologiju. Sva neodržana nastava nadoknadit će se tijekom semestra i po dogovoru, a redovita nastava počet će od ponedjeljka, 16.10.2023. god. i to po sljedećem rasporedu:

Preddiplomski studij

uto, 17.10. u 14:00 h – Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku (predavanja)

uto, 17.10. u 15:30 h – Uvod u rimsku provincijsku arheologiju (seminar)

sri, 18.10. u 09:30 h – Svakodnevni život u rimskim provincijama (vježbe)

sri, 18.10. u 11:00 h – Svakodnevni život u rimskim provincijama (vježbe)

sri, 18.10. u 12:30 h – Uvod u rimsku provincijsku arheologiju (predavanja)

čet, 19.10. u 11:00 h – Rimski pokretni nalazi antičkog Ilirika (predavanja)

čet, 19.10. u 12:30 h – Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske (predavanja)

pet, 20.10. u 09:30 h – Kroatien in der Antike (predavanja)

Diplomski studij

uto, 17.10. u 10:15 h – Rimska provincijska arheologija 2 (predavanja)

uto, 17.10. u 13:15 h – Rimska provincijska arheologija 2 (seminar)

uto, 17.10. u 14:45 h – Seminar iz kasnoantičke arheologije (seminar)

sri, 18.10. u 11:00 h – Ranokršćanska arheologija (predavanja)

sri, 18.10. u 12:30 h – Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2 (seminar)

sri, 18.10. u 14:00 h – Rimska provincijska keramika (predavanja)

čet, 19.10. u 14:00 h – Rimska provincijska arheologija 1 (predavanja)

čet, 19.10. u 17:00 h – Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu (predavanja)

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – LUCIELA TOLO

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                         LUCIELA TOLO
Akademska godina upisa                2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada    28. 09. 2023. u 11:00 sati u Fond 1
Tema diplomskog rada:                  Vere Gordon Childe i njegova ostavština u arheologiji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, predsjednica komisije
2. doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin, članica komisije
3. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, mentor i član komisije

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – LARA RENDULIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                       LARA RENDULIĆ
Akademska godina upisa                2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada     25. 09. 2023. u 13:00 sati u Fond 1
Tema diplomskog rada:                   Paleopatološka analiza populacija starčevačke kulture s arheološkog nalazišta Vinkovci – Ervenica

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin, predsjednica komisije
2 akademik Mario Šlaus (HAZU), mentor i član komisije
3. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, komentor i član komisije

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – KATARINA ORŠULIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                      KATARINA ORŠULIĆ
Akademska godina upisa                2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada:    27. 09. 2023. u 16 h u Fondu 1
Tema diplomskog rada:                   Prostitucija u antici

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Iva Kaić, predsjednica komisije
2. dr. sc. Josip Parat, viši asistent, član komisije
3. doc. dr. sc. Vinka Matijević, mentorica i članica komisije

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ANA KORITIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant: ANA KORITIĆ

Akademska godina upisa 2019./2020.

Datum obrane diplomskog rada: 28. 09. 2023. u 16.30 h u Fondu 1

Tema diplomskog rada: Profana i sakralna arhitektura ranobizantske Istre

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Iva Kaić, predsjednica komisije
doc. dr. sc. Mirna Cvetko, članica komisije
doc. dr. sc. Vinka Matijević, mentorica i članica komisije

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MARKO PAVLOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           MARKO PAVLOVIĆ
Akademska godina upisa                  2020./21.
Datum obrane diplomskog rada      27. 09. 2023. u 9:00 sati u A-018
Tema diplomskog rada:                     Kasnosrednjovjekovna keramika s lokaliteta Stružani-Bregovi

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Jana Škrgulja, asistentica, predsjednica povjerenstva
2. Petra Jeršek, asistentica
3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, mentor i član povjerenstva

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – LEONA VALENTA

JAVNA OBRANA JEDINSTVENOG DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA
I
POVIJESTI, SMJER ISTRAŽIVAČKI, MODUL SREDNJOVJEKOVNA POVIJEST

Diplomant                                           LEONA VALENTA
Akademska godina upisa                  2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada      27. 9. 2023. u 11 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Svakodnevni život seljaštva u kasnom srednjem vijeku na području današnje sjeverne Hrvatske

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. prof. dr. sc. Borislav Grgin, član komisije, komentor
3. nasl. doc. dr. sc. Tatjana Tkalčec (Institut za arheologiju), mentorica i članica povjerenstva