OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE (po katedrama)

Katedra za prapovijesnu arheologiju
Kolegiji prof. Karavanića kreću 30. rujna 2019., ali se neće održavati u tjednu od 7. do 11.9.2019.
Kolegiji prof. Burića neće se održavati u tjednu od 30.9. do 4.10.2019.
Prof. Potrebica neće održati nastavu 7. listopada 2019.
Kolegiji prof. Šošić Klindžić kreću 14. listopada.
Seminarska nastava iz kolegija Paleolitički lovci i sakupljači počet će u srijedu 16. 10. 2019.

Otkazuje se nastava iz iz kolegija Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i JI Europe + seminar te Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini za ponedjeljak 7. listopada 2019. Nastava dalje ide po rasporedu.

Katedra za klasičnu arehologiju
Nastava počinje 14. listopada 2019.

Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju
Nastava počinje 14. listopada 2019.

Katedra za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju
Nastava kreće 30. rujna 2019.
Kolegiji prof. Jarak kreću 7. listopada 2019.

Katedra za arheometriju i metodologiju
Kolegiji prof. Hincak i prof. Mihelića kreću 9. listopada 2019.
Kolegiji prof. Roksandić kreću od 14. listopada 2019. zbog terenske nastave.
Kolegiji Dokumentiranje arheoloških nalazišta i Načela arheoloških istraživanja neće se održati u periodu od 30.09. – 11.10.2019.

Obavijest o početku nastave u ak. god. 2019./2020. – Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju

Obavještavaju se studenti preddiplomskog i diplomskog studija arheologije da će zbog službenog odsustva nastavnika Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju započeti s izvođenjem nastave 14. listopada 2019. Termini nadoknade nastave bit će određeni naknadno.

To se odnosi na sljedeće kolegije: – Provincijalna arheologija 1. ; – Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku; – Uvod u provincijalnu arheologiju; – Seminar iz provincijalne arheologije 2.; – Seminar iz kasnoantičke arheologije; – Ranokršćanska arheologija; – Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2.; – Rimska provincijalna keramika; – Svakodnevni život u rimskim provincijama; – Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza; – Autohtoni rimski i orijentalni kultovi; Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu

Izborni kolegij Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima – diplomski studij arheologije

Obavještavaju se studenti diplomskoga studija arheologije da se jave u Tajništvo Odsjeka za arheologiju ukoliko žele upisati izborni kolegij “Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima” koju izvodi izv. prof. dr. sc. Mario Šlaus. Svi smjerovi i godine diplomskoga studija jednopredmetne arheologije mogu upisati ovaj kolegij uz molbu i odobrenje Odsjeka za arheologiju do popunjenja kvota.

Obavijest o početku nastave iz kolegija Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske (predavanje i seminar)

Seminarska nastava iz kolegija Paleolitički lovci i sakupljači počet će u srijedu 16. 10. 2019. prema rasporedu, a predavanja iz istog kolegija u petak 18. 10. 2019. prema rasporedu. U srijedu 16. 10. 2019. studenti će biti podijeljeni u dvije seminarske grupe.

                                                                                                                              Predmetni nastavnik

Nikola Vukosavljević

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA – IVANA HANŽEK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                          IVANA HANŽEK
Akademska godina upisa                   2015./2016. 
Datum obrane diplomskog rada        27. rujna 2019. u 13:00 sati u dvorani Fond 1
Tema diplomskog rada: Litički nalazi korenovske kulture iz fundusa Gradskog muzeja Pakrac

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, predsjednik povjerenstva
2. doc. dr. sc. Marcel Burić, član povjerenstva
3. izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, član povjerenstva