Djelatnici

Pročelnik / Head of the Department:
Dr. sc. Domagoj Tončinić, izvanredni profesor
soba f 20, e-mail: dtoncini@ffzg.hr
konzultacije u zimskom semestru: srijedom od 14,00 do 16,00 sati
konzultacije u ljetnom semestru: utorkom od 14,00 do 16,00 sati

Zamjenik pročelnika / Deputy Head of the Department:
Dr. sc. Ina Miloglav, docentica
soba f 105, e-mail: imilogla@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 11,00 do 13,00 sati

Tajnica Odsjeka  / Secretary of Department:
Mirela Ruvić
tel. 00385 1 6060 777, e-mail: arheologija@ffzg.hr
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, 10,00 do 12,00 i 13,00 do 15,00 sati
soba f 19

Djelatnici / Department Members:

Dr. sc. Marcel Burić, docent
soba f 8, e-mail: mburic@ffzg.hr
konzultacije u ljetnom semestru:
srijedom od 11,00 do 12,30 sati; četvrtkom 12.30 do 14.00 sati
i po dogovoru.

mag. archaeol. Domagoj Bužanić, asistent
soba f 20, e-mail: dbuzanic@ffzg.hr

Dr. sc. Dino Demicheli, docent
soba f 7, e-mail: ddemiche@ffzg.hr
konzultacije: četvrtkom od 9,00 do 11,00 sati

Dr. sc. Aleksandar Durman, redoviti profesor u miru
soba f 105, e-mail: adurman@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 13,30 do 14,30 sati
srijedom od 11,00 do 12,00 sati

Dr. sc. Krešimir Filipec, redoviti profesor

soba f 2, e-mail: kresimir.filipec@ffzg.hr
konzultacije: utorkom od 12:30 do 14,00 sati i srijedom od 11,00 do 13,00 sati

Dr. sc. Zdravka Hincak, izvanredna profesorica
soba f 3, e-mail: zhincak@ffzg.hr
konzultacije: prema dogovoru

Dr. sc. Mirja Jarak, izvanredna profesorica
soba f 4, e-mail: mjarak@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 11,00 do 13,00 sati

Dr. sc. Iva Kaić, docentica
soba f 20, e-mail: ikaic@ffzg.hr
konzultacije: srijedom od 10,00 do 11,00 sati

Dr. sc. Ivor Karavanić, redoviti profesor
soba f 9, e-mail: ikaravan@ffzg.hr
konzultacije: četvrtkom od 14,00 do 15,00 sati
i putem e-maila

mag. archaeol. Julia Kramberger Fileš, asistentica
e-mail: jul.kramberger@gmail.com

Dr. sc. Vinka Matijević, asistentica
soba f 20, e-mail: vibubic@gmail.com
konzultacije: srijedom od 12,30 do 14,00 sati

Dr. sc. Janja Mavrović Mokos, poslijedoktorandica
soba f 103, e-mail: jmavrovi@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 12,30 do 13,30 sati

Dr. sc. Marina Milićević Bradač, redovita profesorica
soba f 7, e-mail: mmilicev@ffzg.hr;  mladen.bradac@zg.htnet.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 10,00 do 10,45 sati
utorkom od 11,15 do 12,00 sati
i po dogovoru

Dr. sc. Ina Miloglav, docentica
soba f 105, e-mail: imilogla@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 11,00 do 13,00 sati

mag. archaeol. Petra Nikšić, asistentica
soba f 2 e-mail: pniksic@ffzg.hr

Dr. sc. Ana Pavlović, docentica
soba f 5, e-mail: apavlovi3@ffzg.hr
konzultacije: utorkom od 9,00 do 12,00

Dr. sc. Hrvoje Potrebica, redoviti profesor
soba f 103, e-mail: hpotrebi@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 9,30 do 11,30 sati

Dr. sc. Danijela Roksandić, docentica
soba f 10, e-mail: daroksan@ffzg.hr
konzultacije: utorkom od 11,00 do 12,30 sati

Martina Rončević, dipl. arheologinja, dokumentaristica
soba f 105, e-mail: mroncevi@ffzg.hr

Dr. sc. Mirjana Sanader, redovita profesorica
soba f 20, e-mail: msanader@ffzg.hr
konzultacije: utorkom od 12,00 do 14,00 sati

Dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, docentica
soba f 20, e-mail: zsimic@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 11,00 do 12,30 i srijedom 10,00-11,00

mag. archaeol. Jana Škrgulja, asistentica
soba f 2, e-mail: jana.skrgulja@gmail.com; jskrgulj@ffzg.hr  
konzultacije: utorak 11-12:30 h, srijeda 12:30-14 h

Dr. sc.Rajna Šošić-Klindžić, izvanredna profesorica
soba f 105, e-mail: rsosic@ffzg.hr t: 6060 775
konzultacije: srijedom 11:00-13:00 sati

Dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, redovita profesorica
soba f 8, e-mail: ttgregl@ffzg.hr
konzultacije: srijedom i četvrtkom od 11,00 do 12,00 h

Dr. sc. Helena Tomas, redovita profesorica
soba f 1, e-mail: htomas@ffzg.hr
konzultacije u zimskom semestru: utorkom od 15,00 do 17,00 sati
konzultacije u ljetnom semestru: utorkom od 14,00 do 15,00 sati
srijedom od 14,00 do 16,00 sati

Dr. sc. Domagoj Tončinić, izvanredni profesor
soba f 20, e-mail: dtoncini@ffzg.hr
konzultacije u zimskom semestru: srijedom od 14,00 do 16,00 sati
konzultacije u ljetnom semestru: utorkom od 14,00 do 16,00 sati

mag. archaeol. Jurica Triplat, asistent
e-mail: jura.triplat@gmail.com

Dr. sc. Nikola Vukosavljević, docent
soba f 18, e-mail: nvukosav@ffzg.hr
konzultacije: srijedom od 11,45 do 13,45

Dr. sc. Mirna Vukov, poslijedoktorandica
soba f 6, e-mail: mvukov@ffzg.hr

mag. archaeol. Miroslav Vuković, viši tehničar
soba f 105, e-mail: mivukovic@ffzg.hr

VANJSKI SURADNICI

Ak. godina 2017./2018.

dr. sc. Ana Azinović Bebek, nasl. doc. (Hrvatski restauratorski zavod, e-mail: aazinovic@h-r-z.hr) – Arheologija novog vijeka i suvremenog doba (2 P), Germanska groblja i nalazi ranoga srednjega vijeka (2 P)

dr. sc. Jacqueline Balen, nasl. doc., v. znan. suradnica i muzejska savjetnica (Arheološki muzej u Zagrebu, e-mail: jbalen@amz.hr) – Osnove muzejskog rada (2 V)

Anita Dugonjić, kustosica (Arheološki muzej u Zagrebu, e-mail: adugonjic@amz.hr) – Arheologija kasnoga srednjega vijeka (2 P)

dr. sc. Tatjana Lolić, nasl. doc., znan. suradnica (Ministarstvo kulture,Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Zagreb, e-mail: tanja_lolic@yahoo.com) – Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta (2 P)

dr. sc. Daria Ložnjak-Dizdar, nasl. doc., znan. suradnica (Institut za arheologiju, Zagreb, e-mail: dldizdar@iarh.hr ) – Kultura polja sa žarama (2 P)

dr. sc. Damir Mihelić, red. prof. (Zavod za anatominu, histologiju i embriologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, e-mail: damir.mihelic@vef.hr) – Zooarheologija: osnove animalne osteologije (2 P)

dr. sc. Ivana Škiljan, v. kustosica, (Muzeji Hrvatskog zagorja, Dvor Veliki Tabor, e-mail: ivana.skiljan@mhz.hr ) – Srednjovjekovni bestijarij (2P); Svakodnevni život u srednjem vijeku (2P)

dr. sc. Mario Šlaus, znan. savjetnik (Odsjek za arheologiju HAZU, e-mail: mslaus@hazu.hr) – Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima (2 P)

dr. sc. Tatjana Tkalčec, viša znan. suradnica (Institut za arheologiju, Zagreb, e-mail: ttkalcec@iarh.hr ) – Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka (2P), Srednjovjekovna keramika (2 S)