Djelatnici

Pročelnik / Head of the Department:
Dr. sc. Nikola Vukosavljević, izv. prof.
soba f 18, e-mail: nvukosav@ffzg.unizg.hr
konzultacije: srijeda od 11,45 do 13,45 sati

Zamjenica pročelnika / Deputy Head of the Department:
Dr. sc. Iva Kaić, doc.

konzultacije u zimskom semestru: utorak od 15,30 do 16,30 sati i po dogovoru
konzultacije u ljetnom semestru: srijeda od 11,00 do 12,30 sati i po dogovoru

Tajnica Odsjeka  / Secretary of Department:
Željka Vukelić
tel. 00385 1 6060 777, e-mail: arheologija@ffzg.hr
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, 10,00 do 12,00 i 13,00 do 15,00 sati
soba f 19

 

Djelatnici / Department Members:

Marko Banda, mag. archeol., asistent HRZZ
soba f 9, e-mail: mabanda@ffzg.unizg.hr

Dr. sc. Marcel Burić, izvanredni profesor
soba f 8, e-mail: mburic@ffzg.unizg.hr
konzultacije u ljetnom semestru:
srijeda od 11,00 do 12,30 sati; četvrtak 12.30 do 14.00 sati
i po dogovoru.

Domagoj Bužanić, mag. archeol., asistent HRZZ
soba f 20, e-mail: dbuzanic@ffzg.unizg.hr

Dr. sc. Mirna Cvetko, poslijedoktorandica HRZZ
soba f 6, e-mail: mvukov@ffzg.unizg.hr

Dr. sc. Dino Demicheli, izvanredni profesor
soba f 7, e-mail: ddemiche@ffzg.unizg.hr
konzultacije: srijedom od 10,00 do 11,00 sati

Luka Drahotusky Bruketa, mag. arheol., asistent HRZZ
soba f 21, e-mail: ldrahotu@ffzg.unizg.hr

Dr. sc. Aleksandar Durman, redoviti profesor u miru
e-mail: adurman@ffzg.unizg.hr

Julia Katarina Fileš Kramberger, mag. archeol., asistentica HRZZ
soba f 103, e-mail: jul.kramberger@gmail.com, jkkrambe@ffzg.unizg.hr

Dr. sc. Krešimir Filipec, redoviti profesor
soba f 2, e-mail: kresimir.filipec@ffzg.unizg.hr
konzultacije: utorak od 13:00 do 14,00 sati i srijeda od 12,30 do 13,30 sati

Dr. sc. Zdravka Hincak, izvanredna profesorica
soba f 3, e-mail: zhincak@ffzg.unizg.hr
konzultacije: prema dogovoru

Dr. sc. Mirja Jarak, redovita profesorica
soba f 4, e-mail: mjarak@ffzg.unizg.hr
konzultacije: ponedjeljak od 11,00 do 13,00 sati

Petra Jeršek, mag. archeol., asistentica
soba f 4, e-mail: pjersek@ffzg.unizg.hr

Dr. sc. Iva Kaić, docentica
soba f 20, e-mail: ikaic@ffzg.unizg.hr
konzultacije u zimskom semestru: utorak od 11,45 do 12,30 sati i od 15,30 do 16,30 sati; četvrtak od 15.30 do 17,00 sati
konzultacije u ljetnom semestru: srijeda od 11,00 do 12,30 sati

Dr. sc. Ivor Karavanić, redoviti profesor
soba f 9, e-mail: ikaravan@ffzg.unizg.hr
konzultacije: četvrtak od 14,30 do 16,30 sati
i putem e-maila (na slobodnom studijskom semestru; ljetni semestar 2022./23.)

Dr. sc. Vinka Matijević, docentica
soba f 20, e-mail: vibubic@gmail.com, vibubic@ffzg.unizg.hr
konzultacije: srijeda od 12,30 do 14,00 sati

Dr. sc. Janja Mavrović Mokos, docentica
soba f 103, e-mail: jmavrovi@ffzg.unizg.hr
konzultacije: ponedjeljak od 12,30 do 13,30 sati

Dr. sc. Marina Milićević Bradač, redovita profesorica u miru
e-mail: mmilicev@ffzg.unizg.hr;  mladen.bradac@zg.htnet.hr

Dr. sc. Ina Miloglav, izvanredna profesorica
soba f 105, e-mail: imiloglav@ffzg.unizg.hr
konzultacije: po dogovoru

Petra Nikšić, mag. archeol., asistentica HRZZ
soba f 17, e-mail: pniksic@ffzg.unizg.hr

Franka Ovčarić, mag. arheol., asistentica HRZZ
soba 103, e-mail: fovcaric@ffzg.unizg.hr

Dr. sc. Josip Parat, viši asistent
soba f 7, e-mail: josip.parat@gmail.com, joparat@ffzg.unizg.hr
konzultacije: ponedjeljkom od 11 do 12,30 sati (zimski semestar)
utorak 11-12h (ljetni semestar)

Dr. sc. Ana Pavlović, docentica
soba f 5, e-mail: apavlovi3@ffzg.unizg.hr
konzultacije: utorak od 9,00 do 12,00

Dr. sc. Hrvoje Potrebica, redoviti profesor
soba f 103, e-mail: hpotrebi@ffzg.unizg.hr
konzultacije: ponedjeljak od 12,30 do 13,30 sati

Dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin, docentica
soba f 10, e-mail: daroksan@ffzg.unizg.hr
konzultacije: utorak od 11,00 do 12,30 sati

Martina Rončević, dipl. arheologinja, dokumentaristica
soba f 105, e-mail: mroncevi@ffzg.unizg.hr

Jana Škrgulja, mag. archeol., asistentica
soba f 17, e-mail: jana.skrgulja@gmail.com; jskrgulj@ffzg.unizg.hr
konzultacije: utorak od 11,00 do 12,30 sati; srijeda od 12,30 do 14 sati

Dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić, izvanredna profesorica
soba f 105, e-mail: rsosic@ffzg.unizg.hr t: 6060 775
konzultacije: srijeda od 12,30 do 14,30 sati

Goran Tomac, mag. archeol., asistent HRZZ
soba f 21, e-mail: gtomac@ffzg.unizg.hr

Dr. sc. Helena Tomas, redovita profesorica
soba f 1, e-mail: htomas@ffzg.unizg.hr
konzultacije u zimskom semestru: utorak od 15,00 do 17,00 sati
konzultacije u ljetnom semestru: utorak od 14,00 do 15,00 sati
srijeda od 14,00 do 16,00 sati

Dr. sc. Domagoj Tončinić, izvanredni profesor
soba f 20, e-mail: dtoncini@ffzg.unizg.hr
konzultacije u zimskom semestru: srijeda od 14,00 do 16,00 sati
konzultacije u ljetnom semestru: utorak od 14,00 do 16,00 sati

Dr. sc. Nikola Vukosavljević, izvanredni profesor
soba f 18, e-mail: nvukosav@ffzg.unizg.hr
konzultacije: srijeda od 11,45 do 13,45 sati

Miroslav Vuković, mag. archeol., viši tehničar
soba f 105, e-mail: mivukovic@ffzg.unizg.hr

VANJSKI SURADNICI

Ak. godina 2022./2023.

Dr. sc. Ana Azinović Bebek, nasl. doc. (Hrvatski restauratorski zavod, e-mail: aazinovic@hrz.hr) – Arheologija novog vijeka i suvremenog doba (2 P), Germanska groblja i nalazi ranoga srednjega vijeka (2 P)

Dr. sc. Jacqueline Balen, nasl. izv. prof., v. znan. suradnica i muzejska savjetnica (Arheološki muzej u Zagrebu, e-mail: jbalen@amz.hr) – Osnove muzejskog rada (2 V)

Anita Dugonjić, kustosica (Arheološki muzej u Zagrebu, e-mail: adugonjic@amz.hr) – Arheologija i povijest srednjeg vijeka (2 P)

Dr. sc. Tatjana Lolić, nasl. doc., znan. suradnica (Ministarstvo kulture,Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Zagreb, e-mail: tanja_lolic@yahoo.com) – Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta (2 P)

Dr. sc. Daria Ložnjak-Dizdar, nasl. doc., viša znan. suradnica (Institut za arheologiju, Zagreb, e-mail: dldizdar@iarh.hr ) – Kultura polja sa žarama (2 P)

Prof. dr. sc. Damir Mihelić, (Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, e-mail: damir.mihelic@vef.hr) – Zooarheologija: osnove animalne osteologije (2 P), Arheologija bioloških ostataka (21 P), Zooarheologija (21 P)

Dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, docentica u miru
e-mail: zsimic@ffzg.unizg.hr
– Rimska provincijska keramika (2 P)

Dr. sc. Ivana Škiljan, v. kustosica, (Muzeji Hrvatskog zagorja, Dvor Veliki Tabor, e-mail: ivana.skiljan@mhz.hr ) – Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka (2P); Srednjovjekovni bestijarij (2P); Srednjovjekovna keramika (2P)

Dr. sc. Mario Šlaus, znan. savjetnik (Odsjek za arheologiju HAZU, e-mail: marioslaus@gmail.com) – Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima (2 P)