JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – Silvija Lasić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA 
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica:                                    SILVIJA LASIĆ
Matični broj:                                        350164 D     
Akademska godina upisa                   2014./2015.                

Datum obrane diplomskog rada        2. 3. 2017. u 12.30 sati u dvorani Fond I

Tema diplomskog rada: : Pitanje kontinuiteta u ideji oblikovanja ženskih figura u paleolitiku i neolitiku

  1. doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
  2. dr. sc. Nikola Vukosavljević, v. asistent, član povjerenstva
  3. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, član povjerenstva