Dr. sc. Janja Mavrović-Mokos, docentica

brončano doba – Bronze Age


URED:
E-MAIL: jmavrovi@ffzg.hr
TELEFON:

RASPORED KONZULTACIJA:
Zimski semestar:

Ljetni semestar:


Nastava: Seminar Arheologija brončanog doba I.