JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – PETRA LACKOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                      PETRA LACKOVIĆ
Akademska godina upisa                  2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada      27. 09. 2023. u 11:00 sati u F1
Tema diplomskog rada: Metodologija i problematika arheološkog površinskog pregleda

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, predsjednica komisije
2. doc. dr. sc. Vinka Matijević, komentorica i članica komisije
3. izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav, mentorica i članica komisije