Javna obrana teme doktorskog rada – Krešimir Grbavac

Javna obrana teme doktorskog rada Krešimira Grbavca pod naslovom Djeca i mladi na grobnim natpisima rimske provincije Dalmacije, na doktorskome studiju Arheologije održat će se u četvrtak, 7. rujna 2023. u 11:00 sati u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018), mentor: izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli

Povjerenstvo za ocjenu teme:

  1. doc. dr. sc. Ana Pavlović
  2. dr. sc. Alka Domić Kunić, znan. savjetnica (HAZU, Odsjek za arheologiju)
  3. izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli