JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MARSELA ALIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                      MARSELA ALIĆ
Akademska godina upisa                  2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada     25. 09 2023. u 12:00 sati u F1

Tema diplomskog rada: Ljudske aktivnosti u istarskim speleološkim objektima tijekom kamenog doba

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik komisije
2. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, član komisije
3. izv. prof. dr. sc. Nikola Vukosavljević, mentor i član komisije