JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ZRINKA SUK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                    ZRINKA SUK

Akademska godina upisa                2014./15.

Datum obrane diplomskog rada    27. 02. 2023. u 12.30h Fond 1

Tema diplomskog rada: Život u kasnoj antici prema arheološkoj građi s nalazišta Servitski samostan u Kopru (Slovenija)

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Vinka Matijević, predsjednica povjerenstva
2. prof. dr. sc. Irena Lazar (FHS Univerza na Primorskem), komentorica i članica povjerenstva
3. izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, mentorica i članica povjerenstva