JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IVONA JUKIČIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                         IVONA JUKIČIĆ

Akademska godina upisa               2018./2019.

Datum obrane diplomskog rada   23. 02 2023. u 09:00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Stočarstvo i lov na neolitičkom nalazištu Bapska-Gradac – zooarheološki pristup

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin, predsjednica komisije
2 izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, komentorica i članica komisije
3. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, mentor i član komisije