JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – NIKOLA HRASTOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           NIKOLA HRASTOVIĆ

Akademska godina upisa                   2015./2016.

Datum obrane diplomskog rada:      15. rujna 2022. u 14:00 h u A-018

Tema diplomskog rada:                     Kultovi rimskih legionara u provinciji Dalmaciji prema epigrafskim spomenicima

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica povjerenstva
2. doc. dr. sc. Iva Kaić, članica povjerenstva
3. izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli, mentor i član povjerenstva