JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MAJA ZAREZOVSKI

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                             MAJA ZAREZOVSKI
Akademska godina upisa                    2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada       10. rujna 2021. u 10:00 sati na sustavu Omega

Tema diplomskog rada: Novac srednjeg vijeka iz zbirke Julija Hoffmanna u Muzeju Brodskog Posavlja

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. mag. archaeol. Jana Škrgulja, asistentica, predsjednik povjerenstva
2. mag. archaeol. Petra Nikšić, asistentica, član povjerenstva
3. doc. dr. sc. Ana Pavlović, član povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20