JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – BORNA TIĆAK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                            BORNA TIĆAK
Akademska godina upisa                    2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada:       31. kolovoza 2021. u 16 h sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                      Uloga djece u gornjem paleolitiku: etnografska i arheološka perspektiva

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, predsjednik komisije
2. Marko Banda, asistent, član komisije
3. doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20