JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – PAVLA MAČKIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA
I
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ETNOLOGIJE I KULTURNE ANTROPOLOGIJE

Diplomant:                                             PAVLA MAČKIĆ
Akademska godina upisa                      2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:        15. srpnja 2021. u 11 sati u dvorani Fond 1
Tema diplomskog rada:                        Karakter gozbi u pretkeramičkom neolitiku Bliskoga istoka

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić
2. izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak
3. prof. u miru dr. sc. Tihomila Težak-Gregl