JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IGOR KRNJETA

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                             IGOR KRNJETA
Akademska godina upisa                     2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:        5. srpnja 2021. u 18 h sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                       Strategije preživljavanja ranih pripadnika roda Homo

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Ivor Janković, komentor i član komisije (Institut za antropologiju)
3. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20