JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – FILIP VUKOJA

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                            FILIP VUKOJA
Akademska godina upisa                    2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:       21. prosinca 2020. u 13.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                      Nalazi neolitičke figuralne plastike s lokaliteta Petrijevci – Popovac

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Danijela Roksandić, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, član komisije
3. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20