JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ANTE PURUŠIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                             ANTE PURUŠIĆ
Akademska godina upisa                    2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:       23. prosinca 2020. u 14.15 h sati preko Omege
Tema diplomskog rada:                       Ranokršćanska topografija Šibensko-kninske županije

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Iva Kaić, predsjednica povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić (mentor), član povjerenstva
dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica, članica povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20