JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MONIKA JOVANOVIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                       MONIKA JOVANOVIĆ
Akademska godina upisa               2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:  8. siječnja 2021. u 14.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                  Korištenje alternativnih izvora prehrane u srednjem paleolitiku

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, član komisije
3. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525 
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20