JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA – UROŠ BILA

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                          UROŠ BILA
Akademska godina upisa                   2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada        13. srpnja 2020. u 10 sati u dvorani A-018
Tema diplomskog rada: Životinjski ukopi u eneolitiku sjeverne Hrvatske

Povjerenstvo za obranu diplomskoga rada:
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
2. doc. dr. sc. Danijela Roksandić, član povjerenstva
3. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, član povjerenstva