JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA – JELENA MAMUŽIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                          JELENA MAMUŽIĆ
Akademska godina upisa                   2015./2016.
Datum obrane diplomskog rada        17. rujna 2019. u 12:30 sati u dvorani Fond 1
Tema diplomskog rada: Glazba u paleolitiku

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. red. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, predsjednik povjerenstva
2. red. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, član povjerenstva
3. doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, član povjerenstva