Javna obrana diplomskog rada – Josip Zorić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                                JOSIP ZORIĆ
Matični broj:                                            207144
Akademska godina upisa                       2008./2009.
Datum obrane diplomskog rada           20. 12. 2018. u 11:00 sati u dvorani F2

Tema diplomskog rada: Pajtenica – Velike Livade eneolitičko naselje lasinjske kulture

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
Nasl. doc. dr. sc. Jacqueline Balen, članica povjerenstva
Prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, članica povjerenstva