Javna obrana diplomskog rada – Ramona Felinger

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                         RAMONA FELINGER
Matični broj:                                          300207 D
Akademska godina upisa                     2012./2013.
Datum obrane diplomskog rada         24. 09. 2018. u 12:00 sati u dvorani Fond I

Tema diplomskog rada: Indoeuropeizacija u arheološkom i lingvističkom kontekstu

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
prof. dr. sc. Aleksandar Durman, predsjednik povjerenstva
doc. dr. sc. Marcel Burić, član povjerenstva
prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, članica povjerenstva