Javna obrana diplomskog rada – Jelena Maslać

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                        JELENA MASLAĆ
Matični broj:                                         350902
Akademska godina upisa                    2014./2015.
Datum obrane diplomskog rada        21. 09. 2018. u 10:00 sati u dvorani F1

Tema diplomskog rada: Prijelazno razdoblje kasne halštatske kulture i rane latenske kulture na prostoru južne Karpatske kotline

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
doc. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
dr. sc. Janja Mavrović Mokos, članica povjerenstva
prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, član povjerenstva