Javna obrana diplomskog rada – Petra Jeršek

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                        PETRA JERŠEK
Matični broj:                                           396909
Akademska godina upisa                     2016./17.
Datum obrane diplomskog rada        21. 09. 2018. u 11:00 sati u Zbirci (A-018)

Tema diplomskog rada: Groblja 10. i 11. stoljeća u Međimurju

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
dr. sc. Krešimir Filipec, red. prof., predsjednik povjerenstva
dr. sc. Ivana Škiljan, članica povjerenstva
dr. sc. Mirja Jarak, izv. prof., članica povjerenstva