JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ŠIME ŽGELA

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                       ŠIME ŽGELA
Akademska godina upisa                2021./2022.
Datum obrane diplomskog rada:   11. 07. 2024. u 11:30h u F1
Tema diplomskog rada:                  Rani neolitik na istočnoj obali Jadrana

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin, predsjednica povjerenstva
2. Prof. dr. sc. Helena Tomas, članica povjerenstva

3. Izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, član povjerenstva i mentor