JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MARIJA DOMINKO

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                            MARIJA DOMINKO

Akademska godina upisa                  2016./2017.

Datum obrane diplomskog rada      24. 02 2023. u 11:30 sati u F1

Tema diplomskog rada: Gornjopaleolitički i mezolitički harpuni: kronologija, tehnologija, tipologija i funkcija

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik komisije
2 prof. dr. sc. Ivor Karavanić, član komisije
3. izv. prof. dr. sc. Nikola Vukosavljević, mentor i član komisije