JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IVA MIKAČIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           IVA MIKAČIĆ
Akademska godina upisa                  2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada      29. rujna 2021. u 10:00 sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                    Latenske staklene narukvice s prostora Podravine

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, doc., predsjednica komisije
2. Julia Katarina Kramberger Fileš, mag. arheo., asistent, članica komisije
3. dr. sc. Hrvoje Potrebica, red. prof., mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20