JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MARIN CARIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                              MARIN CARIĆ
Akademska godina upisa                      2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada:         20. rujna 2021. u 10 h sati preko sustava Omega

Tema diplomskog rada:                      Društvene promjene na temelju grobnih cjelina na početku posljednjeg tisućljeća prije Krista na prostoru između Alpa i Dunava

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

Doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, predsjednica povjerenstva
Julia Katarina Kramberger Fileš, mag. arheo., članica povjerenstva
Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, mentor i član povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20