JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – BORNA HAIM

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           BORNA HAIM
Akademska godina upisa:                 2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada:     četvrtak, 27.5.2021. u 12 sati putem Omege
Tema diplomskog rada:                     Konzervatorsko-restauratorski radovi na keramičkim predmetima iz objekta “Kuća br. 12” s lokaliteta Vučedol-Kukuruzište Streim

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik komisije i član
izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, član komisije
doc. dr. sc. Danijela Roksandić, mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20