JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – KATARINA KALEB

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                        KATARINA KALEB
Akademska godina upisa                2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada    02. ožujka 2021. u 10:00 sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                  Helenistička keramika s Bribirske glavice

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, doc., predsjednica komisije
2. dr. sc. Domagoj Tončinić, izv. prof., komentor i član komisije
3. dr. sc. Hrvoje Potrebica, red. prof., mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20