JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – GABRIJELA PERHAJ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                        GABRIJELA PERHAJ
Akademska godina upisa                 2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:    1. ožujka 2021. u 10 sati putem Zooma
Tema diplomskog rada:                    Upotreba pigmenata na keramičkom materijalu u neolitiku kontinentalne Hrvatske

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Danijela Roksandić, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, član komisije
3. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, član i mentor

Poveznica za slušače:
https://us02web.zoom.us/j/82064963666?pwd=Nk90b25pSXpWc1ZSWXpFemlVRlJnQT09