JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – LIA VIDAS

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                            LIA VIDAS
Akademska godina upisa                    2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada:       26. veljače 2021. u 11.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                      Promjene dentalnog kompleksa kod kasno pleistocenskih hominina u Europi s posebnim osvrtom na kulturno-ekološke čimbenike

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Ivor Janković, komentor i član komisije (Institut za antropologiju)
3. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, mentor i član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525 
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20