JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – MARIJA KRAMARIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                             MARIJA KRAMARIĆ
Akademska godina upisa                      2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:        13. listopad 2020. u 13.15 h u Fondu II
Tema diplomskog rada:                        Centripetalni proizvodni postupci u izradi litike u jadranskoj regiji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, član komisije
3. prof. dr. sc. Ivor Karavnić, mentor i član komisije