JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – INES BULJUBAŠIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           INES BULJUBAŠIĆ
Akademska godina upisa                    2017./2018.        
Datum obrane diplomskog rada        17. travnja 2020. u 10 h sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada: Osteološka analiza životinjskih ostataka iz Tilurija

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, predsjednik povjerenstva
2. izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, član povjerenstva
3. dr. sc. Siniša Radović, član povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20