Javna obrana diplomskog rada – Jana Frdelja

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                          JANA FRDELJA
Akademska godina upisa                   2016./17.
Datum obrane diplomskog rada        12. srpnja 2019. u 11 sati u dvorani Fond 1
Tema diplomskog rada: Makrotopografija područja oko prapovijesnog tela Gradac-Bapska

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić, predsjednik povjerenstva
2. doc. dr. sc. Ina Miloglav, član povjerenstva
3. doc. dr. sc. Marcel Burić,  član povjerenstva