Javna obrana diplomskog rada – Sanja Sekulić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                          SANJA SEKULIĆ
Matični broj:                                           353236
Akademska godina upisa                      2014./15.
Datum obrane diplomskog rada          2. 10. 2018. u 10:00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Nakit i ukrasni predmeti iz kasnosrednjovjekovnih i novovjekovnih grobova oko crkve sv. Nikole biskupa u Žumberku

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, predsjednica povjerenstva
doc. dr. sc. Ana Azinović-Bebek, članica povjerenstva
prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva