JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ELENA RUDAN

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           ELENA RUDAN

Akademska godina upisa                 2018./2019.

Datum obrane diplomskog rada    13. 10. 2022. u 11:00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Arheološka analiza kasnosrednjovjekovne keramike s nalazišta Žminj – Kaštel

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. Petra Nikšić, asistentica, članica povjerenstva
3. nasl. doc. dr. sc. Tatjana Tkalčec, viša znanstvena suradnica (Institut za arheologiju), mentorica i članica povjerenstva