Odgoda nastave

Zbog spriječenosti prof. dr. sc. Ivor Karavanić neće održati nastavu ovaj četvrtak, 5. svibnja iz kolegija: Eneolitik Hrvatske (seminar, I. godina), Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi (predavanje i seminar).