JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – DORA HORVAT

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                         DORA HORVAT
Akademska godina upisa                2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada    29. listopada 2021. u 12:00 sati u dvorani A-018

Tema diplomskog rada: Crkve u pećinama i stijenama u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. Jana Škrgulja, mag. arheol., članica povjerenstva
3. prof. dr. sc. Mirja Jarak, mentorica i članica povjerenstva