JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – PAULA KNEGO

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                               PAULA KNEGO
Akademska godina upisa                      2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada          14. lipnja 2021. u 11:00 sati u dvorani A-018
Tema diplomskog rada:                        Kasnosrednjovjekovna i ranonovovjekovna glazirana stolna keramika s istraživanja benediktinskog samostana sv. Marije na Lokrumu 2019. g.

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. mag. archaeol. Jana Škrgulja, asistentica, predsjednik povjerenstva
2. mag. archaeol. Petra Nikšić, asistentica, član povjerenstva
3. red. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva