JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – SLAVICA BOŠNJAK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                          SLAVICA BOŠNJAK
Akademska godina upisa:                 2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:     8. veljače 2021.u 13h, Fond 1
Tema diplomskog rada:                    Metalurgija vučedolske kulture: sirovine i njihovi izvori

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, član komisije
3. doc. dr. sc. Danijela Roksandić, član i mentor