JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – IVANA CUGOVČAN

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                             IVANA CUGOVČAN
Akademska godina upisa                     2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada:        25. rujna 2020. u 10.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                       “Kontrola” vatre od prapovijesti do antike

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik komisije
2. izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, član komisije
3. doc. dr. sc. Danijela Roksandić, član i mentor

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20