JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA- ANTONIJA PODOBNIK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                              ANTONIJA PODOBNIK
Akademska godina upisa                     2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada         03. rujna 2020. u 10:00 sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                       Položaj žena u prapovijesnim zajednicama na primjeru grobnih nalaza s lokaliteta Budinjak i Novo Mesto

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Hrvoje Potrebica, red. prof., predsjednik komisije
2. mag. arheol. Julia Katarina Fileš Kramberger, asistentica, članica komisije
3. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, doc., mentorica

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20